Ungarsk-engelsk ordbok » veszélyes betyr engelsk

UngarskEngelsk
veszélyes melléknév

dangerous◼◼◼ adjective
[UK: ˈdeɪn.dʒə.rəs] [US: ˈdeɪn.dʒə.rəs]

hazardous◼◼◼ adjective
[UK: ˈhæ.zə.dəs] [US: ˈhæ.zər.dəs]

perilous◼◼◻ adjective
[UK: ˈpe.rə.ləs] [US: ˈpe.rə.ləs]

nasty◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɑː.sti] [US: ˈnæ.sti]

risky◼◻◻ adjective
[UK: ˈrɪ.ski] [US: ˈrɪ.ski]

unsafe◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈseɪf] [US: ʌn.ˈseɪf]

deleterious (hurtful, injurious) adjective
[UK: ˌde.lɪ.ˈtɪə.rɪəs] [US: ˌde.lə.ˈtɪ.riəs]

fraught with danger adjective
[UK: frɔːt wɪð ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈfrɒt wɪθ ˈdeɪn.dʒər]

hairy (hazardous and frightening) adjective
[UK: ˈheə.ri] [US: ˈhe.ri]

insecure adjective
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈkjʊə(r)] [US: ˈɪn.sə.kjər]

malignant adjective
[UK: mə.ˈlɪɡ.nənt] [US: mə.ˈlɪɡ.nənt]

precarious adjective
[UK: prɪˈk.eə.rɪəs] [US: priˈk.e.riəs]

sticky adjective
[UK: ˈstɪk.i] [US: ˈstɪk.i]

veszélyes melléknév
biz

trappy adjective
[UK: ˈtræ.pɪ] [US: ˈtræ.piː]

veszélyes melléknév
ritk

riskful adjective
[UK: ˈrɪskf(ə)l ] [US: ˈrɪskf(ə)l ]

veszélyes (hely) melléknév

hot◼◼◼ adjective
[UK: hɒt] [US: hɑːt]

veszélyes (pl. sport) melléknév

high risk◼◼◼ adjective

veszélyes (rég) melléknév

parlous adjective
[UK: ˈpɑː.ləs] [US: ˈpɑːr.ləs]

veszélyes (vmre)

be a danger to something[UK: bi ə ˈdeɪn.dʒə(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ə ˈdeɪn.dʒər ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

veszélyes dolgot kockáztat

stick one's neck out[UK: stɪk wʌnz nek ˈaʊt] [US: ˈstɪk wʌnz ˈnek ˈaʊt]

veszélyes dolog

touch-and-go business[UK: tʌtʃ ənd ɡəʊ ˈbɪz.nəs] [US: ˈtətʃ ænd ˈɡoʊ ˈbɪz.nəs]

veszélyes dologra vállalkozik

bell the cat[UK: bel ðə kæt] [US: ˈbel ðə kæt]

veszélyes eset főnév

dangerous case noun

veszélyes fenyegetés

assault[UK: ə.ˈsɔːlt] [US: ə.ˈsɒlt]

veszélyes hely

death-trap[UK: deθ træp] [US: ˈdeθ ˈtræp]

veszélyes helyen mozog

skate on thin ice[UK: skeɪt ɒn θɪn aɪs] [US: ˈskeɪt ɑːn ˈθɪn ˈaɪs]

veszélyes helyzet főnév

dangerous situation◼◼◼[UK: ˈdeɪn.dʒə.rəs ˌsɪ.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˈdeɪn.dʒə.rəs ˌsɪ.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

death-trap[UK: deθ træp] [US: ˈdeθ ˈtræp]

predicament noun
[UK: prɪ.ˈdɪk.ə.mənt] [US: prə.ˈdɪk.ə.mənt]

veszélyes helyzetben

in the face of danger[UK: ɪn ðə feɪs əv ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ɪn ðə ˈfeɪs əv ˈdeɪn.dʒər]

out on a limb[UK: ˈaʊt ɒn ə lɪm] [US: ˈaʊt ɑːn ə ˈlɪm]

veszélyes helyzetben van

skate on thin ice[UK: skeɪt ɒn θɪn aɪs] [US: ˈskeɪt ɑːn ˈθɪn ˈaɪs]

veszélyes helyzete véget ér

come in from the cold[UK: kʌm ɪn frəm ðə kəʊld] [US: ˈkəm ɪn frəm ðə koʊld]

veszélyes kanyar

dangerous corner[UK: ˈdeɪn.dʒə.rəs ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈdeɪn.dʒə.rəs ˈkɔːr.nər]

veszélyes koncentráció

intolerable concentration[UK: ɪn.ˈtɒ.lə.rəb.l̩ ˌkɒn.sən.ˈtreɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈtɑː.lə.rəb.l̩ ˌkɑːn.sən.ˈtreɪʃ.n̩]

veszélyes következményekkel járhat

have teeth in it[UK: həv tiːθ ɪn ɪt] [US: həv ˈtiːθ ɪn ˈɪt]

veszélyes küldetésben levő katona

perdu[UK: pɜː.ˈdjuː] [US: pər.ˈduː]

veszélyes lejtő

dangerous hill[UK: ˈdeɪn.dʒə.rəs hɪl] [US: ˈdeɪn.dʒə.rəs ˈhɪl]

veszélyes megközelítés

near miss[UK: nɪə(r) mɪs] [US: ˈnɪr ˈmɪs]

veszélyes part vihar esetében

lee-shore[UK: liː ʃɔː(r)] [US: ˈliː ˈʃɔːr]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies