Ungarsk-engelsk ordbok »

rendbe hoz betyr engelsk

UngarskEngelsk
rendbe hoz

fix◼◼◼[UK: fɪks] [US: ˈfɪks]

repair [repaired, repaired, repairing, repairs]◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈpeə(r)] [US: rə.ˈper]

fix up◼◻◻[UK: fɪks ʌp] [US: ˈfɪks ʌp]

mend◼◻◻[UK: mend] [US: ˈmend]

redo [redid, redone, redoing, redoes]◼◻◻ irregular verb
[UK: ˌriː.ˈduː ˌriː.ˈdɪd ˌriː.ˈdʌn] [US: ri.ˈduː ri.ˈdɪd ri.ˈdən]

tidy [tidied, tidied, tidying, tidies]◼◻◻ irregular verb
[UK: ˈtaɪ.di] [US: ˈtaɪ.di]

readjust [readjusted, readjusted, readjusting, readjusts]◼◻◻ verb
[UK: ˌriːə.ˈdʒʌst] [US: ˌriə.ˈdʒəst]

put right◼◻◻[UK: ˈpʊt raɪt] [US: ˈpʊt ˈraɪt]

set right◼◻◻[UK: set raɪt] [US: ˈset ˈraɪt]

refit [refitted, refitted, refitting, refits] verb
[UK: ˌriː.ˈfɪt] [US: ri.ˈfɪt]

do up[UK: duː ʌp] [US: ˈduː ʌp]

regulate [regulated, regulated, regulating, regulates] verb
[UK: ˈre.ɡjʊ.leɪt] [US: ˈre.ɡjə.ˌlet]

tidy up[UK: ˈtaɪ.di ʌp] [US: ˈtaɪ.di ʌp]

accommodate [accommodated, accommodated, accommodating, accommodates] verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

adjust to verb
[UK: ə.ˈdʒʌst tuː] [US: ə.ˈdʒəst ˈtuː]

array [arrayed, arrayed, arraying, arrays] verb
[UK: ə.ˈreɪ] [US: ə.ˈreɪ]

clean-out◼◼◻ verb
[UK: kliːn ˈaʊt] [US: ˈkliːn ˈaʊt]

dispose [disposed, disposed, disposing, disposes] verb
[UK: dɪ.ˈspəʊz] [US: dɪˈspoʊz]

duff [duffs] noun
[UK: dʌf] [US: ˈdəf]

furbish [furbished, furbished, furbishing, furbishes] verb
[UK: ˈfɜː.bɪʃ] [US: ˈfɝː.ˌbɪʃ]

neaten [neatened, neatened, neatening, neatens] verb
[UK: ˈniːt.n̩] [US: ˈniːt.n̩]

plaster up[UK: ˈplɑː.stə(r) ʌp] [US: ˈplæ.stər ʌp]

put something straight[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ streɪt] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈstreɪt]

put to rights[UK: ˈpʊt tuː raɪts] [US: ˈpʊt ˈtuː ˈraɪts]

recondition [reconditioned, reconditioned, reconditioning, reconditions] verb
[UK: ˌriːk.ən.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˌrik.ən.ˈdɪʃ.n̩]

reframe [reframed, reframed, reframing, reframes] verb
[UK: ˌriːˈfreɪm ] [US: ˌriˈfreɪm ]

set something to rights[UK: set ˈsʌm.θɪŋ tuː raɪts] [US: ˈset ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈraɪts]

set to rights[UK: set tuː raɪts] [US: ˈset ˈtuː ˈraɪts]

trim[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

rendbe hoz (bútorokat, könyveket) ige

arrange [arranged, arranged, arranging, arranges] verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

rendbe hoz (ügyet) ige

adjust [adjusted, adjusted, adjusting, adjusts]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈdʒʌst] [US: ə.ˈdʒəst]

rendbe hoz (vmit) ige

put something to rights verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ tuː raɪts] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈraɪts]

rendbe hozás

refit[UK: ˌriː.ˈfɪt] [US: ri.ˈfɪt]

rendbe hozott

redone[UK: ˌriː.ˈdʌn] [US: ri.ˈdən]

tidy [tidies] noun
[UK: ˈtaɪ.di] [US: ˈtaɪ.di]

rendbe hozza a dolgokat

mend matters[UK: mend ˈmæ.təz] [US: ˈmend ˈmæ.tərz]

rendbe hozza a gyomrot

settle the stomach[UK: ˈset.l̩ ðə ˈstʌ.mək] [US: ˈset.l̩ ðə ˈstʌ.mək]

rendbe hozza a haját

tidy one's hair[UK: ˈtaɪ.di wʌnz heə(r)] [US: ˈtaɪ.di wʌnz ˈher]

rendbe hozza a helyzetet

mend matters[UK: mend ˈmæ.təz] [US: ˈmend ˈmæ.tərz]

rendbe hozza magát

have a wash and brush up[UK: həv ə wɒʃ ənd brʌʃ ʌp] [US: həv ə ˈwɑːʃ ænd ˈbrəʃ ʌp]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk