Ungarsk-engelsk ordbok »

működik betyr engelsk

UngarskEngelsk
működik ige

go [went, gone, going, goes]◼◼◼ irregular verb
[UK: ɡəʊ ˈwent ɡɒn] [US: ˈɡoʊ ˈwent ˈɡɒn]

operate [operated, operated, operating, operates]◼◼◼ verb
[UK: ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈɑː.pə.ˌret]

function (to carry on a function) [functioned, functioned, functioning, functions]◼◼◼ verb
[UK: ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈfʌŋk.ʃn̩]

function [functioned, functioned, functioning, functions]◼◼◼ verb
[UK: ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈfʌŋk.ʃn̩]

run [ran, ran, running, runs]◼◼◼ irregular verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]

act [acted, acted, acting, acts]◼◼◻ verb
[UK: ækt] [US: ˈækt]

play [played, played, playing, plays]◼◼◻ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

work for◼◼◻ verb
[UK: ˈwɜːk fɔː(r)] [US: ˈwɝːk ˈfɔːr]

operates◼◼◻ verb
[UK: ˈɒ.pə.reɪts] [US: ˈɑː.pə.ˌrets]

answer [answered, answered, answering, answers]◼◻◻ verb
[UK: ˈɑːn.sə(r)] [US: ˈæn.sər]

pan [panned, panned, panning, pans]◼◻◻ verb
[UK: pæn] [US: ˈpæn]

go for◼◻◻ verb
[UK: ɡəʊ fɔː(r)] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr]

settle [settled, settled, settling, settles]◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

be at work verb
[UK: bi ət ˈwɜːk] [US: bi ət ˈwɝːk]

be in action verb
[UK: bi ɪn ˈæk.ʃn̩] [US: bi ɪn ˈæk.ʃn̩]

be in blast verb
[UK: bi ɪn blɑːst] [US: bi ɪn ˈblæst]

officiate [officiated, officiated, officiating, officiates] verb
[UK: ə.ˈfɪ.ʃɪeɪt] [US: ə.ˈfɪ.ʃi.ˌet]

retroact verb
[UK: rˌetrəʊˈakt] [US: rˌetroʊˈækt]

működik (gép) ige

work [worked, worked, working, works]◼◼◼ verb
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

működik (vm)lyen minőségben ige

act the part of something verb
[UK: ækt ðə pɑːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈækt ðə ˈpɑːrt əv ˈsʌm.θɪŋ]

működik (vm)lyen pályán ige

follow a trade verb
[UK: ˈfɒ.ləʊ ə treɪd] [US: ˈfɑːlo.ʊ ə ˈtreɪd]

működik (vm)lyen szakmában ige

follow a trade verb
[UK: ˈfɒ.ləʊ ə treɪd] [US: ˈfɑːlo.ʊ ə ˈtreɪd]

működik vk érdekében

play somebody's game[UK: ˈpleɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ɡeɪm] [US: ˈpleɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɡeɪm]

a kulcs nem működik (átv)

the key doesn't work[UK: ðə kiː ˈdʌznt ˈwɜːk] [US: ðə ˈkiː ˈdʌ.zənt ˈwɝːk]

a lift nem működik

lift out of order[UK: lɪft ˈaʊt əv ˈɔː.də(r)] [US: ˈlɪft ˈaʊt əv ˈɔːr.dər]

a nem működik

… isn't working[UK: ˈɪznt ˈwɜːk.ɪŋ] [US: ˈɪ.zənt ˈwɝːk.ɪŋ]

a rendszer jelenleg nem működik

the system's down at the moment[UK: ðə ˈsɪ.stəmz daʊn ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ðə ˈsɪ.stəmz ˈdaʊn ət ðə ˈmoʊ.mənt]

csikósként működik ige

wrangle [wrangled, wrangled, wrangling, wrangles] verb
[UK: ˈræŋ.ɡl̩] [US: ˈræŋ.ɡl̩]

egy lámpa nem működik

one of the lights isn't working[UK: wʌn əv ðə laɪts ˈɪznt ˈwɜːk.ɪŋ] [US: wʌn əv ðə ˈlaɪts ˈɪ.zənt ˈwɝːk.ɪŋ]

együttműködik ige

cooperate [cooperated, cooperated, cooperating, cooperates]◼◼◼ verb
[UK: kəʊ.ˈɒ.pə.reɪt] [US: koʊ.ˈɒ.pə.reɪt]

collaborate [collaborated, collaborated, collaborating, collaborates]◼◼◻ verb
[UK: kə.ˈlæ.bə.reɪt] [US: kə.ˈlæ.bə.ˌret]

co-operate [co-operated, co-operated, co-operating, co-operates]◼◻◻ verb
[UK: kəʊ ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈkoʊ ˈɑː.pə.ˌret]

unite [united, united, uniting, unites]◼◻◻ verb
[UK: ju.ˈnaɪt] [US: ju.ˈnaɪt]

interwork [interworked, interworked, interworking, interworks]◼◻◻ verb
[UK: ˌɪntəwˈɜːk] [US: ˌɪntɚwˈɜːk]

coact [coacted, coacted, coacting, coacts] verb
[UK: coact] [US: coact]

concur [concurred, concurred, concurring, concurs] verb
[UK: kənˈk.ɜː(r)] [US: kənˈk.ɝː]

pull together verb
[UK: pʊl tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈpʊl tə.ˈɡe.ðər]

együttműködik (vkvel) ige

play ball◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ bɔːl] [US: ˈpleɪ ˈbɒl]

együttműködik (vm)lyen cél érdekében ige

co-operate in attaining an end verb
[UK: kəʊ ˈɒ.pə.reɪt ɪn ə.ˈteɪn.ɪŋ ən end] [US: ˈkoʊ ˈɑː.pə.ˌret ɪn ə.ˈteɪn.ɪŋ ˈæn ˈend]

együttműködik (vm)lyen eredmény érdekében ige

co-operate in attaining an end verb
[UK: kəʊ ˈɒ.pə.reɪt ɪn ə.ˈteɪn.ɪŋ ən end] [US: ˈkoʊ ˈɑː.pə.ˌret ɪn ə.ˈteɪn.ɪŋ ˈæn ˈend]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk