Ungarsk-Engelsk ordbok »

kitartás betyr engelsk

UngarskEngelsk
kitartás főnév

perseverance◼◼◼ noun
[UK: ˌpɜː.sɪ.ˈvɪə.rəns] [US: ˌpər.sə.ˈvɪ.rəns]

endurance◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns] [US: ˈen.də.rəns]

persistence◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈsɪ.stəns] [US: pər.ˈsɪ.stəns]

strength [strengths]◼◼◼ noun
[UK: streŋθ] [US: ˈstreŋkθ]

tenacity◼◼◻ noun
[UK: tɪ.ˈnæ.sɪ.ti] [US: tə.ˈnæ.sə.ti]

stamina◼◼◻ noun
[UK: ˈstæ.mɪ.nə] [US: ˈstæ.mə.nə]

stay [stays]◼◼◻ noun
[UK: steɪ] [US: ˈsteɪ]

steadiness◼◻◻ noun
[UK: ˈste.dɪ.nəs] [US: ˈste.di.nəs]

persistency [persistencies]◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈsɪ.stən.sɪ] [US: pə.ˈsɪ.stən.sɪ]

toughness [toughnesses]◼◻◻ noun
[UK: ˈtʌf.nəs] [US: ˈtʌf.nəs]

durance noun
[UK: ˈdjʊə.rəns] [US: ˈdjʊə.rəns]

hang in there noun
[UK: hæŋ ɪn ðeə(r)] [US: ˈhæŋ ɪn ˈðer]

Hang in there! noun
[UK: hæŋ ɪn ðeə(r)] [US: ˈhæŋ ɪn ˈðer]

holding out noun

indefatigability noun
[UK: ˌɪndɪˌfætɪgəˈbɪlɪti ] [US: ˌɪndɪˌfætɪgəˈbɪlɪti ]

long-suffering noun
[UK: ˈlɒŋ ˈsʌ.fər.ɪŋ] [US: ˈlɔːŋ ˈsʌ.fər.ɪŋ]

sustainment noun
[UK: səsˈteɪnmənt ] [US: səˈsteɪnmənt ]

kitartás (valami) mellett (átv) főnév

insistence◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈsɪ.stəns] [US: ˌɪn.ˈsɪ.stəns]

kitartás (hangé) főnév

holding [holdings]◼◼◼ noun
[UK: ˈhəʊld.ɪŋ] [US: ˈhoʊld.ɪŋ]

kitartás (hangé) (átv) főnév

sustention noun
[UK: səs.ˈten.ʃən] [US: sə.ˈsten.ʃən]

kitartás hiánya főnév

inconsistence noun
[UK: ɪnkənsˈɪstəns] [US: ɪnkənsˈɪstəns]

kitartás nélküli

unpersevering[UK: ˌʌnˌpɜːsɪˈvɪərɪŋ ] [US: ʌnpərsəˈvɪrɪŋ ]

kitartás növelés főnév

endurance training noun

Kitartás!

Don't give up![UK: dəʊnt ɡɪv ʌp] [US: ˈdoʊnt ˈɡɪv ʌp]

Hang in there![UK: hæŋ ɪn ðeə(r)] [US: ˈhæŋ ɪn ˈðer]

Stick to it![UK: stɪk tuː ɪt] [US: ˈstɪk ˈtuː ˈɪt]

kitartásos ugratás főnév

puissance noun
[UK: ˈpwiː.sɑːns] [US: ˈpwɪ.səns]

kitartást kívánó melléknév

rugged◼◼◼ adjective
[UK: ˈrʌ.ɡɪd] [US: ˈrʌ.ɡəd]

kitartásvalami mellett főnév

insistence noun
[UK: ɪn.ˈsɪ.stəns] [US: ˌɪn.ˈsɪ.stəns]

céltudatos kitartás

steadfastness of purpose[UK: ˈsted.fɑːst.nəs əv ˈpɜː.pəs] [US: ˈsted.ˌfæst.nəs əv ˈpɝː.pəs]

igazultságban való kitartás főnév

perseverance noun
[UK: ˌpɜː.sɪ.ˈvɪə.rəns] [US: ˌpər.sə.ˈvɪ.rəns]