Ungarsk-engelsk ordbok »

kinyilvánít betyr engelsk

UngarskEngelsk
kinyilvánít ige

express [expressed, expressed, expressing, expresses]◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈspres] [US: ɪk.ˈspres]

proclaim [proclaimed, proclaimed, proclaiming, proclaims]◼◼◼ verb
[UK: prə.ˈkleɪm] [US: proˈkleɪm]

show [showed, shown, showing, shows]◼◼◻ irregular verb
[UK: ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn] [US: ˈʃoʊ ʃoʊd ˈʃoʊn]

disclose [disclosed, disclosed, disclosing, discloses]◼◻◻ verb
[UK: dɪs.ˈkləʊz] [US: dɪsˈkloʊz]

set forth◼◻◻ verb
[UK: set fɔːθ] [US: ˈset ˈfɔːrθ]

descry [descried, descried, descrying, descries] verb
[UK: dɪ.ˈskraɪ] [US: dɪ.ˈskraɪ]

enounce [enounced, enounced, enouncing, enounces] verb
[UK: iː.ˈnaʊns] [US: ɪ.ˈnaʊns]

enunciate [enunciated, enunciated, enunciating, enunciates] verb
[UK: ɪ.ˈnʌn.sɪeɪt] [US: ə.ˈnən.si.ˌet]

kinyilvánít (vmit) ige

give air to something verb
[UK: ɡɪv eə(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈer ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

kinyilvánítja akaratát

make one's wishes known[UK: ˈmeɪk wʌnz ˈwɪ.ʃɪz nəʊn] [US: ˈmeɪk wʌnz ˈwɪ.ʃəz ˈnoʊn]

kinyilvánítja jogait

assert one's rights[UK: ə.ˈsɜːt wʌnz raɪts] [US: ə.ˈsɝːt wʌnz ˈraɪts]

kinyilvánítja kívánságát

make one's wishes known[UK: ˈmeɪk wʌnz ˈwɪ.ʃɪz nəʊn] [US: ˈmeɪk wʌnz ˈwɪ.ʃəz ˈnoʊn]

kinyilvánított melléknév

disclosed◼◻◻ adjective
[UK: dɪs.ˈkləʊzd] [US: dɪsˈkloʊzd]

undecreed adjective
[UK: ˌʌndɪˈkriːd ] [US: ʌndɪˈkrid ]

kinyilvánítás főnév

expression [expressions]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈspreʃ.n̩] [US: ɪk.ˈspreʃ.n̩]

manifestation [manifestations]◼◼◻ noun
[UK: ˌmæ.nɪ.fe.ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˌmæ.nə.fe.ˈsteɪʃ.n̩]

proclamation [proclamations]◼◻◻ noun
[UK: ˌprɒ.klə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌprɑː.klə.ˈmeɪʃ.n̩]

demonstration [demonstrations]◼◻◻ noun
[UK: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩]

expressing◼◻◻ noun
[UK: ɪk.ˈspres.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspres.ɪŋ]

pronouncing noun
[UK: prə.ˈnaʊns.ɪŋ] [US: prə.ˈnaʊns.ɪŋ]

barátság kinyilvánítása főnév

demonstrativeness noun
[UK: dɪˈmɒnstrətɪvnəs ] [US: dɪˈmɑnstrətɪvnəs ]

érdekeltség kinyilvánítása

expression of interestbusiness

érdekeltséget kinyilvánító levél

letter of interestbusiness

öröm kinyilvánítása főnév

demonstrativeness noun
[UK: dɪˈmɒnstrətɪvnəs ] [US: dɪˈmɑnstrətɪvnəs ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk