Ungarsk-engelsk ordbok »

kézbesít betyr engelsk

UngarskEngelsk
kézbesít ige

hand◼◼◼ verb
[UK: hænd] [US: ˈhænd]

redeliver [redelivered, redelivered, redelivering, redelivers] verb
[UK: ˌriːdɪˈlɪvə ] [US: ˌridɪˈlɪvər ]

kézbesít (idézést) ige

serve◼◼◼ verb
[UK: sɜːv] [US: ˈsɝːv]

kézbesít (postát) ige

deliver [delivered, delivered, delivering, delivers]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈlɪ.və(r)] [US: də.ˈlɪ.vər]

kézbesít vknek

hand to somebody[UK: hænd tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhænd ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kézbesítendő melléknév

to be delivered◼◼◼ adjective

kézbesítetlen melléknév

undelivered◼◼◼ adjective
[UK: ˌən.də.ˈlɪ.vərd] [US: ˌən.də.ˈlɪ.vərd]

kézbesítetlen levél

undelivered letter[UK: ˌən.də.ˈlɪ.vərd ˈle.tə(r)] [US: ˌən.də.ˈlɪ.vərd ˈle.tər]

kézbesített melléknév

by hand◼◼◼ adjective
[UK: baɪ hænd] [US: baɪ ˈhænd]

kézbesíthetetlen melléknév

undeliverable◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌndɪˈlɪvərəbl ] [US: ʌndɪˈlɪvərəbəl ]

kézbesíthetetlen levél

dead letter◼◼◼[UK: ded ˈle.tə(r)] [US: ˈded ˈle.tər]

kézbesíthető melléknév

deliverable adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.rəb.l̩] [US: də.ˈlɪ.və.rəb.l̩]

kézbesíthetőség főnév

deliverability noun

kézbesítve melléknév

delivered◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.vəd] [US: də.ˈlɪ.vərd]

kézbesítés főnév

delivery (act of conveying something) [deliveries]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: də.ˈlɪ.və.ri]

service◼◻◻ noun
[UK: ˈsɜː.vɪs] [US: ˈsɝː.vəs]

dispatch◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

serving [servings]◼◻◻ noun
[UK: ˈsɜːv.ɪŋ] [US: ˈsɝːv.ɪŋ]

kézbesítési díj

carting noun
[UK: ˈkɑːt.ɪŋ] [US: ˈkɑːrt.ɪŋ]

charge for delivery[UK: tʃɑːdʒ fɔː(r) dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr də.ˈlɪ.və.ri]

kézbesítő főnév

deliverer [deliverers]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.rə(r)] [US: də.ˈlɪ.və.rər]

carman [carmen] irregular noun

conveyor [conveyors] noun
[UK: kən.ˈveɪə(r)] [US: kən.ˈveɪər]

letter-carrier◼◼◼ noun
[UK: ˈle.tə(r) ˈkæ.rɪə(r)] [US: ˈle.tər ˈkæ.riər]

process-server noun
[UK: ˈprəʊ.ses ˈsɜː.və(r)] [US: ˈproʊ.ses ˈsɝː.vər]

kézbesítő körút

walk[UK: wɔːk] [US: ˈwɑːk]

kézbesítője

expressman[UK: ɪks.ˈpre.smæn] [US: ɪk.ˈspre.smən]

kézbesítőkocsi főnév

delivery truck noun

kézbesítőkönyv főnév

dispatch-book noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ bʊk] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈbʊk]

bírósági kézbesítő

bailiff [bailiffs]◼◼◼ noun
[UK: ˈbeɪ.lɪf] [US: ˈbeɪ.ləf]

broker[UK: ˈbrəʊkə(r)] [US: ˈbroʊkə(r)]

sheriff's officer[UK: ˈʃe.rəfs ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈʃe.rəfs ˈɑːf.əs.ər]

writ-server noun
[UK: ˈrɪt ˈsɜː.və(r)] [US: ˈrɪt ˈsɝː.vər]

csomagkézbesítés főnév

parcels delivery◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑːs.l̩z dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ˈpɑːr.sl̩z də.ˈlɪ.və.ri]

email kézbesíthetőség

email deliverability

expressz kézbesítés

special delivery◼◼◼[UK: ˈspeʃ.l̩ dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ˈspeʃ.l̩ də.ˈlɪ.və.ri]

express delivery◼◼◻[UK: ɪk.ˈspres dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ɪk.ˈspres də.ˈlɪ.və.ri]

express post[UK: ɪk.ˈspres pəʊst] [US: ɪk.ˈspres poʊst]

gondossággal (levél kézbesítési címnél) főnév

c/o (care of) noun

idézést kézbesít vknek

serve a summons on somebody[UK: sɜːv ə ˈsʌ.mənz ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsɝːv ə ˈsʌ.mənz ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk