Ungarsk-engelsk ordbok » irányít betyr engelsk

UngarskEngelsk
irányít ige

control◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

direct◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈrekt] [US: də.ˈrekt]

manage◼◼◼ verb
[UK: ˈmæ.nɪdʒ] [US: ˈmæ.nədʒ]

administer◼◼◻ verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

govern◼◼◻ verb
[UK: ˈɡʌv.n̩] [US: ˈɡʌ.vərn]

guide◼◼◻ verb
[UK: ɡaɪd] [US: ˈɡaɪd]

operate◼◼◻ verb
[UK: ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈɑː.pə.ˌret]

point◼◼◻ verb
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

rule◼◼◻ verb
[UK: ruːl] [US: ˈruːl]

run (ran, run)◼◼◻ verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

steer◼◼◻ verb
[UK: stɪə(r)] [US: ˈstɪr]

boss◼◻◻ verb
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

conduct◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

coordinate◼◻◻ verb
[UK: ˌkəʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt] [US: ˌkoʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt]

drive (drove, driven)◼◻◻ verb
[UK: draɪv drəʊv ˈdrɪv.n̩] [US: ˈdraɪv droʊv ˈdrɪv.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

handle◼◻◻ verb
[UK: ˈhæn.dl̩] [US: ˈhæn.dl̩]

head◼◻◻ verb
[UK: hed] [US: ˈhed]

lead (led, led)◼◻◻ verb
[UK: liːd led led] [US: ˈled ˈled ˈled]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

manipulate◼◻◻ verb
[UK: mə.ˈnɪ.pjʊ.leɪt] [US: mə.ˈnɪ.pjə.ˌlet]

manoeuvre◼◻◻ verb
[UK: mə.ˈnuː.və(r)] [US: mə.ˈnuː.vər]

oversee (oversaw, overseen)◼◻◻ verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈsiː ˌəʊv.ə.ˈsɔː ˌəʊv.ə.ˈsiːn] [US: ˌoʊv.ə.ˈsiː ˌoʊv.ə.ˈsɔː ˌoʊv.ə.ˈsiːn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

pilot◼◻◻ verb
[UK: ˈpaɪ.lət] [US: ˈpaɪ.lət]

regulate◼◻◻ verb
[UK: ˈre.ɡjʊ.leɪt] [US: ˈre.ɡjə.ˌlet]

route◼◻◻ verb
[UK: ruːt] [US: ˈraʊt]

supervise◼◻◻ verb
[UK: ˈsuː.pə.vaɪz] [US: ˈsuː.pər.ˌvaɪz]

bend (bent, bent) verb
[UK: bend bent bent] [US: ˈbend ˈbent ˈbent]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

con verb
[UK: kɒn] [US: ˈkɑːn]

dictate verb
[UK: dɪk.ˈteɪt] [US: dɪk.ˈteɪt]

head for verb

head to verb

keep in line verb
[UK: kiːp ɪn laɪn] [US: ˈkiːp ɪn ˈlaɪn]

mastermind verb
[UK: ˈmɑːst.ə.maɪnd] [US: ˈmæst.r̩.ˌmaɪnd]

shepherd verb
[UK: ˈʃe.pəd] [US: ˈʃe.pərd]

slip verb
[UK: slɪp] [US: sˈlɪp]

swing (swung, swung) verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

wend verb
[UK: wend] [US: ˈwend]

irányít ige
US

canalize verb
[UK: ˈkæ.nə.laɪz] [US: ˈkæ.nə.laɪz]

irányít (fegyvert) ige

train◼◼◼ verb
[UK: treɪn] [US: ˈtreɪn]

irányít (fényt, pillantást) ige

cast◼◼◼ verb
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

irányít (gépet) ige

work◼◼◼ verb
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies