Ungersk-Engelsk ordbok »

irányít är på engelska

UngerskaEngelska
irányít ige

control◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

run [ran, run]◼◼◻ irregular verb
[UK: rʌn ræn rʌn] [US: ˈrən ˈræn ˈrən]

direct◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈrekt] [US: də.ˈrekt]

rule◼◼◻ verb
[UK: ruːl] [US: ˈruːl]

guide◼◼◻ verb
[UK: ɡaɪd] [US: ˈɡaɪd]

point◼◼◻ verb
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

manage◼◼◻ verb
[UK: ˈmæ.nɪdʒ] [US: ˈmæ.nədʒ]

lead [led, led]◼◼◻ irregular verb
[UK: liːd led led] [US: ˈled ˈled ˈled]

steer◼◼◻ verb
[UK: stɪə(r)] [US: ˈstɪr]

operate◼◼◻ verb
[UK: ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈɑː.pə.ˌret]

handle◼◼◻ verb
[UK: ˈhæn.dl̩] [US: ˈhæn.dl̩]

drive [drove, driven]◼◼◻ irregular verb
[UK: draɪv drəʊv ˈdrɪv.n̩] [US: ˈdraɪv droʊv ˈdrɪv.n̩]

route◼◼◻ verb
[UK: ruːt] [US: ˈraʊt]

head◼◼◻ verb
[UK: hed] [US: ˈhed]

govern◼◼◻ verb
[UK: ˈɡʌv.n̩] [US: ˈɡʌ.vərn]

coordinate◼◼◻ verb
[UK: ˌkəʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt] [US: ˌkoʊ.ˈɔː.dɪ.neɪt]

pilot◼◼◻ verb
[UK: ˈpaɪ.lət] [US: ˈpaɪ.lət]

manipulate◼◼◻ verb
[UK: mə.ˈnɪ.pjʊ.leɪt] [US: mə.ˈnɪ.pjə.ˌlet]

conduct◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

supervise◼◻◻ verb
[UK: ˈsuː.pə.vaɪz] [US: ˈsuː.pər.ˌvaɪz]

boss◼◻◻ verb
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

dictate◼◻◻ verb
[UK: dɪk.ˈteɪt] [US: dɪk.ˈteɪt]

oversee [oversaw, overseen]◼◻◻ irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈsiː ˌəʊv.ə.ˈsɔː ˌəʊv.ə.ˈsiːn] [US: ˌoʊv.ə.ˈsiː ˌoʊv.ə.ˈsɔː ˌoʊv.ə.ˈsiːn]

mastermind◼◻◻ verb
[UK: ˈmɑːst.ə.maɪnd] [US: ˈmæst.r̩.ˌmaɪnd]

con◼◻◻ verb
[UK: kɒn] [US: ˈkɑːn]

administer◼◻◻ verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

regulate◼◻◻ verb
[UK: ˈre.ɡjʊ.leɪt] [US: ˈre.ɡjə.ˌlet]

bend [bent, bent]◼◻◻ irregular verb
[UK: bend bent bent] [US: ˈbend ˈbent ˈbent]

swing [swung, swung]◼◻◻ irregular verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]

manoeuvre◼◻◻ verb
[UK: mə.ˈnuː.və(r)] [US: mə.ˈnuː.vər]

shepherd◼◻◻ verb
[UK: ˈʃe.pəd] [US: ˈʃe.pərd]

slip◼◻◻ verb
[UK: slɪp] [US: sˈlɪp]

head to◼◻◻ verb

head for◼◻◻ verb

wend◼◻◻ verb
[UK: wend] [US: ˈwend]

irányít ige
US

canalize verb
[UK: ˈkæ.nə.laɪz] [US: ˈkæ.nə.laɪz]

irányít ige

keep in line verb
[UK: kiːp ɪn laɪn] [US: ˈkiːp ɪn ˈlaɪn]

irányít (fegyvert) ige

train◼◼◼ verb
[UK: treɪn] [US: ˈtreɪn]

irányít (fényt, pillantást) ige

cast◼◼◼ verb
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

irányít (gépet) ige

work◼◼◼ verb
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska