Ungarisch-Englisch Wörterbuch » szívesen Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
szívesen látott vendég asztalomnál

welcome guest at my table[UK: ˈwelkəm ɡest ət maɪ ˈteɪb.l̩] [US: ˈwelkəm ˈɡest ət ˈmaɪ ˈteɪb.l̩]

szívesen látott volta vknek főnév

welcomeness noun
[UK: ˈwɛlkəmnəs ] [US: ˈwɛlkəmnəs ]

szívesen megcsinál (vmit) ige

be willing to do something verb
[UK: bi ˈwɪl.ɪŋ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈwɪl.ɪŋ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

szívesen meginnék egy pohár sört

I wouldn't say no to a glass of beer[UK: ˈaɪ ˈwʊdnt ˈseɪ nəʊ tuː ə ˈɡlɑːs əv bɪə(r)] [US: ˈaɪ ˈwʊ.dənt ˈseɪ ˈnoʊ ˈtuː ə ˈɡlæs əv ˈbɪr]

szívesen megtenném

I would fain do it[UK: ˈaɪ wʊd feɪn duː ɪt] [US: ˈaɪ ˈwʊd ˈfeɪn ˈduː ˈɪt]

szívesen megtesz (vmit) ige

be willing to do something verb
[UK: bi ˈwɪl.ɪŋ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈwɪl.ɪŋ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

do something nothing loath verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ˈnʌ.θɪŋ ləʊθ] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ˈnʌ.θɪŋ loʊθ]

szívesen (szívélyesen) melléknév

kindly◼◼◼ adjective
[UK: ˈkaɪnd.li] [US: ˈkaɪnd.li]

heartily◼◻◻ adjective
[UK: ˈhɑː.tɪ.li] [US: ˈhɑːr.tə.li]

affably adjective
[UK: ˈæ.fə.bli] [US: ˈæ.fə.bli]

cordially adjective
[UK: ˈkɔː.dɪə.li] [US: ˈkɔːr.dʒə.li]

pleasantly adjective
[UK: ˈpleznt.li] [US: ˈple.zənt.li]

szívesen tesz (vmit) ige

be fain to do something verb
[UK: bi feɪn tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈfeɪn ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

do something with a good grace verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ wɪð ə ɡʊd ɡreɪs] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ wɪθ ə ˈɡʊd ˈɡreɪs]

find satisfaction in doing something verb
[UK: faɪnd ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩ ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfaɪnd ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩ ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

szívesen tesz (vmt) ige

enjoy verb
[UK: ɪn.ˈdʒɔɪ] [US: ɪn.ˈdʒɔɪ]

szívesen vesz ige

welcome verb
[UK: ˈwelkəm] [US: ˈwelkəm]

szívesen végzett munka GB

labour of love[UK: ˈleɪb.ə(r) əv ˈlʌv] [US: ˈleɪb.r̩ əv ˈlʌv]

szívesen végzett munka US

labor of love[UK: ˈleɪb.ə(r) əv ˈlʌv] [US: ˈleɪb.r̩ əv ˈlʌv]

Szívesen!

Certainly![UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

Not at all![UK: nɒt ət ɔːl] [US: ˈnɑːt ət ɔːl]

You are welcome![UK: juː ə(r) ˈwelkəm] [US: ˈjuː ˈɑːr ˈwelkəm]

de szívesen lennék a helyedben

I wish I were in your place[UK: ˈaɪ wɪʃ ˈaɪ wɜː(r) ɪn jɔː(r) ˈpleɪs] [US: ˈaɪ ˈwɪʃ ˈaɪ wər ɪn ˈjɔːr ˈpleɪs]

Hogyne, szívesen!

Certainly![UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

kezét nem szívesen beszennyező

kid-glove[UK: ˈkɪd ɡlʌv] [US: ˈkɪd ˈɡləv]

nem szívesen

against the grain[UK: ə.ˈɡenst ðə ɡreɪn] [US: ə.ˈɡenst ðə ˈɡreɪn]

reluctantly adverb
[UK: rɪ.ˈlʌk.tənt.li] [US: rə.ˈlək.tənt.li]

nem szívesen ad ige

begrudge verb
[UK: bɪ.ˈɡrʌdʒ] [US: bɪ.ˈɡrʌdʒ]

nem szívesen ad vknek (vmt)

begrudge sy something[UK: bɪ.ˈɡrʌdʒ ˈsaɪ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪ.ˈɡrʌdʒ ˈsaɪ ˈsʌm.θɪŋ]

nem szívesen búcsúzik el vktől

be loath to part with a person[UK: bi ləʊθ tuː pɑːt wɪð ə ˈpɜːs.n̩] [US: bi loʊθ ˈtuː ˈpɑːrt wɪθ ə ˈpɝː.sn̩]

nem szívesen látott

unwelcome adjective
[UK: ʌn.ˈwelkəm] [US: ʌˈn.welkəm]

welcomeless[UK: ˈwɛlkəmləs ] [US: ˈwɛlkəmləs ]

nem szívesen mondja

stick in one's throat[UK: stɪk ɪn wʌnz θrəʊt] [US: ˈstɪk ɪn wʌnz θroʊt]

nem szívesen mondom, hogy …

it costs me to tell you[UK: ɪt kɒsts miː tuː tel juː] [US: ˈɪt ˈkɑːsts ˈmiː ˈtuː ˈtel ˈjuː]

nem szívesen nyel le (vmit) ige

squirm verb
[UK: skwɜːm] [US: ˈskwɝːm]

nem szívesen szánja el magát (vmre)

let oneself in for something[UK: let wʌn.ˈself ɪn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlet wʌn.ˈself ɪn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

nem szívesen tesz (vmit) ige

dislike doing something verb
[UK: dɪs.ˈlaɪk ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌdɪs.ˈlaɪk ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

do something with a bad grace verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ wɪð ə bæd ɡreɪs] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ wɪθ ə ˈbæd ˈɡreɪs]

nem szívesen tesz meg (vmit) ige

be loath to do something verb
[UK: bi ləʊθ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi loʊθ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

dislike doing something verb
[UK: dɪs.ˈlaɪk ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌdɪs.ˈlaɪk ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

123

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies