Ungarisch-Englisch Wörterbuch » nyugdíj Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
nyugdíj főnév

pension◼◼◼ noun
[UK: ˈpen.ʃn̩] [US: ˈpen.ʃn̩]

retired pay noun
[UK: rɪ.ˈtaɪəd peɪ] [US: rə.ˈtaɪrd ˈpeɪ]

retiring allowance noun

retiring pension noun
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ ˈpen.ʃn̩] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ ˈpen.ʃn̩]

superannuation allowance noun
[UK: ˌsuː.pə.ˌræ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩ ə.ˈlaʊəns] [US: ˌsuː.pə.ˌræ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩ ə.ˈlaʊəns]

nyugdíj nélküli melléknév

unpensioned adjective
[UK: ˌʌnˈpɛnʃənd ] [US: ʌnˈpɛnʃənd ]

nyugdíj-előtakarékossági megállapodás

individual retirement arrangement (IRA)[UK: ˌɪn.dɪ.ˈvɪ.dʒʊəl rɪ.ˈtaɪə.mənt ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ˌɪn.də.ˈvɪ.dʒə.wəl ri.ˈtaɪər.mənt ə.ˈreɪndʒ.mənt]

nyugdíjalap főnév

retiring fund noun
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ fʌnd] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ ˈfənd]

superannuation fund noun
[UK: ˌsuː.pə.ˌræ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩ fʌnd] [US: ˌsuː.pə.ˌræ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩ ˈfənd]

nyugdíjas

pensioner◼◼◼ noun
[UK: ˈpen.ʃnə(r)] [US: ˈpen.ʃə.nər]

retired◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈtaɪəd] [US: rə.ˈtaɪrd]

retiree◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˌtaɪə.ˈriː] [US: ri.ˈtaɪ.ˈriː]

pensionary noun
[UK: ˈpen.ʃə.nə.rɪ] [US: ˈpen.ʃə.ˌne.riː]

ret (retired) noun
[UK: rɪ.ˈtaɪəd] [US: rə.ˈtaɪrd]

senior citizen noun
[UK: ˈsiː.nɪə(r) ˈsɪ.tɪ.zən] [US: ˈsiː.njər ˈsɪ.tə.zən]

nyugdíjas (korhatárt elért)

OAP

nyugdíjas katona

army pensioner[UK: ˈɑː.mi ˈpen.ʃnə(r)] [US: ˈɑːr.mi ˈpen.ʃə.nər]

nyugdíjas katonatiszt

half-pay officer[UK: hɑːf peɪ ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈhæf ˈpeɪ ˈɑːf.əs.ər]

nyugdíjas vagyok

I'm retired[UK: aɪm rɪ.ˈtaɪəd] [US: ˈaɪm rə.ˈtaɪrd]

nyugdíjas állampolgár

senior citizen[UK: ˈsiː.nɪə(r) ˈsɪ.tɪ.zən] [US: ˈsiː.njər ˈsɪ.tə.zən]

nyugdíjaskor főnév

retirement age noun
[UK: rɪ.ˈtaɪə.mənt eɪdʒ] [US: ri.ˈtaɪər.mənt ˈeɪdʒ]

nyugdíjaz ige

pension◼◼◼ verb
[UK: ˈpen.ʃn̩] [US: ˈpen.ʃn̩]

retire◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈtaɪə(r)] [US: rə.ˈtaɪr]

superannuate verb
[UK: ˌsuː.pə.ˈræ.njʊeɪt] [US: ˌsuː.pə.ˈræ.njʊeɪt]

nyugdíjaz vkt

pension somebody off[UK: ˈpen.ʃn̩ ˈsʌm.bə.di ɒf] [US: ˈpen.ʃn̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɒf]

nyugdíjazható melléknév

pensionable adjective
[UK: ˈpen.ʃnəb.l̩] [US: ˈpen.ʃnəb.l̩]

nyugdíjaztatás főnév

retiral noun
[UK: rɪtˈɜːrəl] [US: rɪtˈɜːrəl]

nyugdíjazás

retirement◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈtaɪə.mənt] [US: ri.ˈtaɪər.mənt]

retiring adjective
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ]

superannuation noun
[UK: ˌsuː.pə.ˌræ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌsuː.pə.ˌræ.njʊ.ˈeɪʃ.n̩]

nyugdíjazás előtt álló személy főnév

retirer noun
[UK: rɪˈtaɪərə ] [US: rɪˈtaɪrər ]

nyugdíjba küld

bowler-hat[UK: ˈbəʊ.lə(r) hæt] [US: ˈboʊ.lə(r) ˈhæt]

superannuate verb
[UK: ˌsuː.pə.ˈræ.njʊeɪt] [US: ˌsuː.pə.ˈræ.njʊeɪt]

nyugdíjba megy

retire verb
[UK: rɪ.ˈtaɪə(r)] [US: rə.ˈtaɪr]

retire on a pension[UK: rɪ.ˈtaɪə(r) ɒn ə ˈpen.ʃn̩] [US: rə.ˈtaɪr ɑːn ə ˈpen.ʃn̩]

superannuate verb
[UK: ˌsuː.pə.ˈræ.njʊeɪt] [US: ˌsuː.pə.ˈræ.njʊeɪt]

nyugdíjba vonul

leave the service[UK: liːv ðə ˈsɜː.vɪs] [US: ˈliːv ðə ˈsɝː.vəs]

nyugdíjba vonul vhonnan ige

retire from verb

nyugdíjba vonulás melléknév

retiring adjective
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ]

nyugdíjba vonuló melléknév

retiring adjective
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies