Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

lassan bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
lassan

slowly◼◼◼ adverb
[UK: ˈsləʊ.li] [US: ˈsloʊ.li]

slow◼◼◼ adverb
[UK: sləʊ] [US: sˈloʊ]

easy [easier, easiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

heavily◼◻◻ adverb
[UK: ˈhe.vɪ.li] [US: ˈhe.və.li]

leisurely◼◻◻ adverb
[UK: ˈle.ʒə.li] [US: ˈliː.zər.li]

slack◼◻◻ adverb
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

adagio adverb
[UK: ə.ˈdɑː.dʒiəʊ] [US: ə.ˈdɑː.ʒiˌo.ʊ]

at a slow pace adverb
[UK: ət ə sləʊ peɪs] [US: ət ə sˈloʊ ˈpeɪs]

at an easy pace adverb
[UK: ət ən ˈiː.zi peɪs] [US: ət ˈæn ˈiː.zi ˈpeɪs]

inchmeal◼◼◼ adverb
[UK: ˈɪnt.ʃmiːl] [US: ˈɪnt.ʃmiːl]

sullenly adverb
[UK: ˈsʌ.lən.li] [US: ˈsʌ.lən.li]

tardily adverb
[UK: ˈtɑː.dɪ.li] [US: ˈtɑːr.dɪ.li]

unhurriedly adverb
[UK: ʌn.ˈhʌ.rɪd.li] [US: ʌn.ˈhʌ.rɪd.li]

Lassan a testtel!

Backpedal![UK: ˈbæk ˈped.l̩] [US: ˈbæk ˈped.l̩]

Draw it mild![UK: drɔː ɪt maɪld] [US: ˈdrɒ ˈɪt ˈmaɪld]

Draw up it mild![UK: drɔː ʌp ɪt maɪld] [US: ˈdrɒ ʌp ˈɪt ˈmaɪld]

Easy does it![UK: ˈiː.zi dʌz ɪt] [US: ˈiː.zi ˈdəz ˈɪt]

Gently does it![UK: ˈdʒent.li dʌz ɪt] [US: ˈdʒent.li ˈdəz ˈɪt]

Hold your horses![UK: həʊld jɔː(r) ˈhɔː.sɪz] [US: hoʊld ˈjɔːr ˈhɔːr.səz]

Not so fast![UK: nɒt ˈsəʊ fɑːst] [US: ˈnɑːt ˈsoʊ ˈfæst]

Take it easy![UK: teɪk ɪt ˈiː.zi] [US: ˈteɪk ˈɪt ˈiː.zi]

lassan a testtel! (átv)

Pipe down![UK: paɪp daʊn] [US: ˈpaɪp ˈdaʊn]

Steady![UK: ˈste.di] [US: ˈste.di]

Take your time![UK: teɪk jɔː(r) ˈtaɪm] [US: ˈteɪk ˈjɔːr ˈtaɪm]

lassan beszél

be slow of speech[UK: bi sləʊ əv spiːtʃ] [US: bi sˈloʊ əv ˈspiːtʃ]

drawl [drawled, drawled, drawling, drawls] verb
[UK: drɔːl] [US: ˈdrɒl]

lassan cselekszik

man slow to action[UK: mæn sləʊ tuː ˈæk.ʃn̩] [US: ˈmæn sˈloʊ ˈtuː ˈæk.ʃn̩]

lassan csinál (vmit) ige

take one's time over something verb
[UK: teɪk wʌnz ˈtaɪm ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk wʌnz ˈtaɪm ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

lassan csinál meg (vmit) ige

be long in doing something verb
[UK: bi ˈlɒŋ ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈlɔːŋ ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

lassan de biztosan

slowly but surely◼◼◼[UK: ˈsləʊ.li bʌt ˈʃʊə.li] [US: ˈsloʊ.li ˈbət ˈʃʊr.li]

lassan égő melléknév

slow-burning adjective
[UK: sləʊ ˈbɜːn.ɪŋ] [US: sˈloʊ ˈbɝːn.ɪŋ]

lassan égő gyújtózsinór bány kat

slow-match[UK: sləʊ mætʃ] [US: sˈloʊ ˈmætʃ]

lassan élesztgeti a tüzet

coax the fire[UK: kəʊks ðə ˈfaɪə(r)] [US: koʊks ðə ˈfaɪər]

coax up the fire[UK: kəʊks ʌp ðə ˈfaɪə(r)] [US: koʊks ʌp ðə ˈfaɪər]

lassan elfogy

Peter out[UK: ˈpiː.tə(r) ˈaʊt] [US: ˈpiː.tər ˈaʊt]

lassan elmúlik

wear on[UK: weə(r) ɒn] [US: ˈwer ɑːn]

Lassan előre!

Easy ahead![UK: ˈiː.zi ə.ˈhed] [US: ˈiː.zi ə.ˈhed]

lassan érlelődik

simmer[UK: ˈsɪ.mə(r)] [US: ˈsɪ.mər]

lassan evez

paddle[UK: ˈpæd.l̩] [US: ˈpæd.l̩]

pull easy[UK: pʊl ˈiː.zi] [US: ˈpʊl ˈiː.zi]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch