Ungarisch-Englisch Wörterbuch » kimenet Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
kimenet

output◼◼◼ noun
[UK: ˈaʊt.pʊt] [US: ˈaʊt.ˌpʊt]

issue◼◻◻ noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

going out adverb

on the way out noun
[UK: ɒn ðə ˈweɪ ˈaʊt] [US: ɑːn ðə ˈweɪ ˈaʊt]

onput noun
[UK: ˈɒnpʊt] [US: ˈɑːnpʊt]

way out noun
[UK: ˈweɪ ˈaʊt] [US: ˈweɪ ˈaʊt]

kimenet főnév
nyomd

alinea noun
[UK: əlˈaɪniə] [US: əlˈaɪniə]

kimenetek

outputs◼◼◼[UK: ˈaʊt.pʊts] [US: ˈaʊt.ˌpʊts]

kimenetel főnév

outcome◼◼◼ noun
[UK: ˈaʊtkʌm] [US: ˈaʊtˌkəm]

issue◼◻◻ noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

success◼◻◻ noun
[UK: sək.ˈses] [US: sək.ˈses]

egression noun
[UK: iː.ˈɡre.ʃən] [US: ɪ.ˈɡre.ʃən]

upshot noun
[UK: ˈʌp.ʃɒt] [US: ˈʌp.ˌʃɑːt]

kimeneti

outtake◼◼◼

kimeneti munkaterület (számtechn)

spooling[UK: spuːl.ɪŋ] [US: spuːl.ɪŋ]

kimenetoldal főnév

short page noun
[UK: ʃɔːt peɪdʒ] [US: ˈʃɔːrt ˈpeɪdʒ]

kimenetsor főnév

break-line noun
[UK: breɪk laɪn] [US: ˈbreɪk ˈlaɪn]

a kimenetel

the long and the short[UK: ðə ˈlɒŋ ənd ðə ʃɔːt] [US: ðə ˈlɔːŋ ænd ðə ˈʃɔːrt]

bizonytalan kimenetelű melléknév

ticklish adjective
[UK: ˈtɪ.klɪʃ] [US: ˈtɪk.ə.lɪʃ]

eredmény, kimenetel

output[UK: ˈaʊt.pʊt] [US: ˈaʊt.ˌpʊt]
business

gyászos kimenetelű melléknév

tragic adjective
[UK: ˈtræ.dʒɪk] [US: ˈtræ.dʒɪk]

ismeri a be-és kimeneteket ige

know the ins and outs verb

karakter kimenet

character output[UK: ˈkæ.rək.tə(r) ˈaʊt.pʊt] [US: ˈke.rɪk.tər ˈaʊt.ˌpʊt]

medencekimenet med főnév

pelvic outlet noun

reméli a dolog szerencsés kimenetelét

have one's fingers crossed (to hope for a successful or advantageous outcome)[UK: həv wʌnz ˈfɪŋ.ɡəz krɒst] [US: həv wʌnz ˈfɪŋ.ɡərz ˈkrɒst]

hope for a successful or advantageous outcome[UK: həʊp fɔː(r) ə sək.ˈse.sfəl ɔː(r) ˌæd.vən.ˈteɪ.dʒəs ˈaʊtkʌm] [US: hoʊp ˈfɔːr ə sək.ˈse.sfəl ɔːr ˌæd.vən.ˈteɪ.dʒəs ˈaʊtˌkəm]

keep one's fingers crossed[UK: kiːp wʌnz ˈfɪŋ.ɡəz krɒst] [US: ˈkiːp wʌnz ˈfɪŋ.ɡərz ˈkrɒst]

rendszer kimeneti

sysout[UK: sˈɪsaʊt] [US: sˈɪsaʊt]

szerencsétlen kimenetelű vállalkozás

misventure[UK: mɪsvˈentʃə] [US: mɪsvˈentʃɚ]

szomorú kimenetelű melléknév

tragic adjective
[UK: ˈtræ.dʒɪk] [US: ˈtræ.dʒɪk]

tragical adjective
[UK: ˈtræ.dʒɪkəl] [US: ˈtræ.dʒɪkəl]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies