Tysk-Holländsk ordbok »

hütte betyder på holländska

TyskaHolländska
die Hütte [der Hütte; die Hütten] Substantiv

huisjesubstantief

hutsubstantief

keetsubstantief

kraamsubstantief

loodssubstantief

schuursubstantief

stalletjesubstantief

stulpsubstantief

tentsubstantief

aufschütteln [schüttelte auf; hat aufgeschüttelt] Verb

opschudden [schudde op; h. opgeschud]v
werkwoord

ausschütten [schüttete aus; hat ausgeschüttet] Verb

rondstrooienv

uitstrooienv

verstrooienv

erschüttern [erschütterte; hat erschüttert] Verb

aangrijpenv

bewegenv

ontroerenv

opschuddenv

schokkenv

schuddenv

wrikkenv

schütteln [schüttelte; hat geschüttelt] Verb

opschuddenv

schokkenv

schuddenv

wrikkenv

schüttern [schütterte; hat geschüttert] Verb

opschuddenwerkwoord

schokkenwerkwoord

schuddenwerkwoord

wrikkenwerkwoord

schütten [schüttete; hat geschüttet] Verb

gietenv

plengenv

schenkenv

stortenv

strooienv

vergietenv

Lagerhütte

barakv

keet

loods

schuur

das Schütteln Substantiv

horto

schoko

12