Turkish-German dictionary »

ifşa meaning in German

TurkishGerman
ifşa

Offenbarungenpl

ifşa noun

die Offenbarung [der Offenbarung; die Offenbarungen] Substantiv
f

ifşa etmek verb

offenbaren [offenbarte; hat offenbart] Verb