słownik węgiersko-angielski »

tudósító w języku angielskim

węgierskiangielski
tudósító főnév

correspondent [correspondents]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dənt] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dənt]

reporter [reporters]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpɔː.tə(r)] [US: rə.ˈpɔːr.tər]

informant [informants]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈfɔː.mənt] [US: ˌɪn.ˈfɔːr.mənt]

newsman [newsmen]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈnjuːz.mæn ˈnuːz.men] [US: ˈnuːz.ˌmæn ˈnuːz.men]

advertising noun
[UK: ˈæd.və.taɪz.ɪŋ] [US: ˈæd.vər.ˌtaɪz.ɪŋ]

news-agent noun
[UK: njuːz ˈeɪ.dʒənt] [US: ˈnuːz ˈeɪ.dʒənt]

newsagent [newsagents] noun
[UK: ˈnjuː.zeɪ.dʒənt] [US: ˈnjuː.zeɪ.dʒənt]

newsagent's noun
[UK: njˈuːzeɪdʒənts] [US: nˈuːzeɪdʒənts]

newsagents noun
[UK: ˈnjuː.zeɪ.dʒənts] [US: ˈnjuː.zeɪ.dʒənts]

tudósító (újságé) főnév

item-man [item-men] irregular noun
[UK: ˈaɪtəm mæn, ˈaɪtəm mɛn ] [US: ˈaɪtəm mən, ˈaɪtəm mɛn ]

tudósítóként részt vesz egy gyűlésen

cover a meeting[UK: ˈkʌ.və(r) ə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈkʌ.vər ə ˈmiːt.ɪŋ]

tudósító főnév

newswoman [newswomen] irregular noun
[UK: ˈnuːz.wʊ.mən ˈnuːˌz.wɪ.mən] [US: ˈnuːz.wʊ.mən ˈnuːˌz.wɪ.mən]

haditudósító főnév

war correspondent noun
[UK: wɔː(r) ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dənt] [US: ˈwɔːr ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dənt]

helyi tudósító

field-editor[UK: fiːld ˈed.ɪt.ə(r)] [US: ˈfiːld ˈed.ət.ər]

hírlaptudósító főnév

press-correspondent noun
[UK: pres ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dənt] [US: ˈpres ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dənt]

külsős tudósító

stringer[UK: ˈstrɪŋə(r)] [US: ˈstrɪŋər]

különtudósító főnév

special correspondent noun
[UK: ˈspeʃ.l̩ ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dənt] [US: ˈspeʃ.l̩ ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dənt]

sajtótudósító főnév

press correspondent noun
[UK: pres ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dənt] [US: ˈpres ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dənt]

press-correspondent noun
[UK: pres ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dənt] [US: ˈpres ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dənt]

sajtótudósítóként dolgozik

report for the press[UK: rɪ.ˈpɔːt fɔː(r) ðə pres] [US: ri.ˈpɔːrt ˈfɔːr ðə ˈpres]

vmlyen újság tudósítója

report for a newspaper[UK: rɪ.ˈpɔːt fɔː(r) ə ˈnjuː.speɪ.pə(r)] [US: ri.ˈpɔːrt ˈfɔːr ə ˈnuːz.ˌpe.pər]

You can find it in:

węgierskiangielski