słownik węgiersko-angielski »

túl sok w języku angielskim

węgierskiangielski
túl sok

too much◼◼◼[UK: tuː ˈmʌtʃ] [US: ˈtuː ˈmʌtʃ]

too many◼◼◼

way too much◼◼◻

a bit much◼◻◻ adjective
[UK: ə bɪt ˈmʌtʃ] [US: ə ˈbɪt ˈmʌtʃ]

excess [excesses]◼◻◻ noun
[UK: ɪk.ˈses] [US: ˈek.ˌses]

over-many[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈmen.i] [US: ˈoʊv.r̩ ˈmen.i]

overmuch adverb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈmʌtʃ] [US: ˌoʊv.ə.ˈmʌtʃ]

overplenty[UK: ˌəʊvəˈplɛnti ] [US: ˌoʊvərˈplɛnti ]

too much by half[UK: tuː ˈmʌtʃ baɪ hɑːf] [US: ˈtuː ˈmʌtʃ baɪ ˈhæf]

túl sok a jóból

too much of a good thing◼◼◼[UK: tuː ˈmʌtʃ əv ə ɡʊd ˈθɪŋ] [US: ˈtuː ˈmʌtʃ əv ə ˈɡʊd ˈθɪŋ]

egg in one's beer[UK: eɡ ɪn wʌnz bɪə(r)] [US: ˈeɡ ɪn wʌnz ˈbɪr]

it is too much by half[UK: ɪt ɪz tuː ˈmʌtʃ baɪ hɑːf] [US: ˈɪt ˈɪz ˈtuː ˈmʌtʃ baɪ ˈhæf]

too much by half[UK: tuː ˈmʌtʃ baɪ hɑːf] [US: ˈtuː ˈmʌtʃ baɪ ˈhæf]

túl sok beszéd

jilly-jallying

túl sok holmit vesz magára

overclothe oneself[UK: ˌəʊv.ə.ˈkləʊð wʌn.ˈself] [US: ˌoʊv.ə.ˈkloʊð wʌn.ˈself]

túl sok időt igénylő

too consumptive of time[UK: tuː kən.ˈsʌmp.tɪv əv ˈtaɪm] [US: ˈtuː kən.ˈsʌmp.tɪv əv ˈtaɪm]

túl sok munkám van

I've got too much work to do[UK: aɪv ˈɡɒt tuː ˈmʌtʃ ˈwɜːk tuː duː] [US: aɪv ˈɡɑːt ˈtuː ˈmʌtʃ ˈwɝːk ˈtuː ˈduː]

túl sok nyitott file

too many files open[UK: tuː ˈmen.i faɪlz ˈəʊ.pən] [US: ˈtuː ˈmen.i ˈfaɪlz ˈoʊ.pən]

túl sok pénzbe

soo much money[UK: ˈsuː ˈmʌtʃ ˈmʌ.ni] [US: ˈsuː ˈmʌtʃ ˈmʌ.ni]

túl sok vadat lő ki ige

overshoot [overshot, overshot, overshooting, overshoots] irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈʃuːt ˌəʊv.ə.ˈʃɒt ˌəʊv.ə.ˈʃɒt] [US: ˌoʊv.ə.ˈʃuːt ˌoʊv.ə.ˈʃɑːt ˌoʊv.ə.ˈʃɑːt]

túl sok vizet beeresztett melléknév

waterlogged adjective
[UK: ˈwɔː.tə.lɒɡd] [US: ˈwɒ.tər.ˌlɑːɡd]

túl sok vknek

be too much for somebody[UK: bi tuː ˈmʌtʃ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈtuː ˈmʌtʃ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

túl sok éppen olyan rossz , mint túl kevés

too much is as bad as none at all[UK: tuː ˈmʌtʃ ɪz əz bæd əz nʌn ət ɔːl] [US: ˈtuː ˈmʌtʃ ˈɪz ˈæz ˈbæd ˈæz ˈnən ət ɔːl]

túl sokan

far too many◼◼◼[UK: ˈfɑː(r) tuː ˈmen.i] [US: ˈfɑːr ˈtuː ˈmen.i]

túl sokan vannak itt

we are rather crowded here[UK: wiː ə(r) ˈrɑː.ðə(r) ˈkraʊ.dɪd hɪə(r)] [US: ˈwiː ˈɑːr ˈræ.ðər ˈkraʊ.dəd hɪər]

túl sokat dohányzik

oversmoke[UK: ˌəʊv.ə.ˈsməʊk] [US: ˌəʊ.və.ˈsməʊk]

túl sokat dolgozik

overwork◼◼◼[UK: ˌəʊv.ə.ˈwɜːk] [US: ˌoʊv.ə.ˈwɜːk]

túl sokat enged meg magának

presume too much◼◼◼[UK: prɪˈz.juːm tuː ˈmʌtʃ] [US: prə.ˈzuːm ˈtuː ˈmʌtʃ]

carry a joke too far[UK: ˈkæ.ri ə dʒəʊk tuː ˈfɑː(r)] [US: ˈkæ.ri ə dʒoʊk ˈtuː ˈfɑːr]

túl sokat eszik

overate verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈreɪt] [US: ˌoʊv.ə.ˈreɪt]

overeat oneself[UK: ˌəʊv.ə.ˈriːt wʌn.ˈself] [US: ˌoʊv.ə.ˈriːt wʌn.ˈself]

túl sokat hisz magáról

be too big for his boot[UK: bi tuː bɪɡ fɔː(r) hɪz buːt] [US: bi ˈtuː ˈbɪɡ ˈfɔːr ˈhɪz ˈbuːt]

túl sokat jár ige

overwalk verb
[UK: ˌəʊvəˈwɔːk ] [US: ˌoʊvərˈwɔk ]

túl sokat képzel magáról

be too big for his boot[UK: bi tuː bɪɡ fɔː(r) hɪz buːt] [US: bi ˈtuː ˈbɪɡ ˈfɔːr ˈhɪz ˈbuːt]

get too big for one's boots[UK: ˈɡet tuː bɪɡ fɔː(r) wʌnz buːts] [US: ˈɡet ˈtuː ˈbɪɡ ˈfɔːr wʌnz ˈbuːts]

get too big for one's shoes[UK: ˈɡet tuː bɪɡ fɔː(r) wʌnz ʃuːz] [US: ˈɡet ˈtuː ˈbɪɡ ˈfɔːr wʌnz ˈʃuːz]

túl sokat kér

overcharge◼◼◼[UK: ˌəʊv.ə.ˈtʃɑːdʒ] [US: ˌoʊv.ə.ˈtʃɑːdʒ]

túl sokat követel vktől

be too exacting with somebody[UK: bi tuː ɪɡ.ˈzækt.ɪŋ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈtuː ɪg.ˈzækt.ɪŋ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

túl sokat locsogó főnév

blithering noun
[UK: ˈblɪ.ðər.ɪŋ] [US: ˈblɪ.ðər.ɪŋ]

túl sokat megenged ige

overindulge [overindulged, overindulged, overindulging, overindulges] verb
[UK: ˌəʊv.ə.rɪn.ˈdʌldʒ] [US: ˌoʊv.r̩.rɪn.ˈdʌldʒ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski