słownik węgiersko-angielski » sötétség w języku angielskim

węgierskiangielski
sötétség főnév

darkness◼◼◼ noun
[UK: ˈdɑːk.nəs] [US: ˈdɑːrk.nəs]

darkness (state of being dark)◼◼◼ noun
[UK: ˈdɑːk.nəs] [US: ˈdɑːrk.nəs]

blackness◼◼◻ noun
[UK: ˈblæk.nɪs] [US: ˈblæk.nəs]

dark◼◼◻ noun
[UK: dɑːk] [US: ˈdɑːrk]

gloom◼◼◻ noun
[UK: ɡluːm] [US: ˈɡluːm]

night◼◼◻ noun
[UK: naɪt] [US: ˈnaɪt]

cloud◼◻◻ noun
[UK: klaʊd] [US: ˈklaʊd]

depths◼◻◻ noun
[UK: depθs] [US: ˈdepθs]

dusk◼◻◻ noun
[UK: dʌsk] [US: ˈdəsk]

murk◼◻◻ noun
[UK: mɜːk] [US: ˈmɝːk]

obscure◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈskjʊə(r)] [US: əb.ˈskjʊr]

obscurity◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈskjʊə.rɪ.ti] [US: əb.ˈskjʊ.rə.ti]

dunness noun
[UK: ˈdʌnəs ] [US: ˈdʌnəs ]

gloominess noun
[UK: ˈɡluː.mi] [US: ˈɡluː.mi]

murkiness noun
[UK: ˈmɜːkɪnəs ] [US: ˈmɜrkɪnəs ]

obscureness noun
[UK: əbˈskjʊənəs ] [US: əbˈskjʊrnəs ]

pitchiness noun
[UK: pˈɪtʃinəs] [US: pˈɪtʃɪnəs]

smother noun
[UK: ˈsmʌ.ðə(r)] [US: ˈsmʌ.ðər]

sombreness noun
[UK: ˈsɒm.bə.nəs] [US: ˈsɒm.bə.nəs]

sötétség főnév
skót

mirk noun
[UK: mɜːk] [US: mɜːrk]

sötétség hercege

prince of darkness[UK: prɪns əv ˈdɑːk.nəs] [US: ˈprɪns əv ˈdɑːrk.nəs]

sötétség leple alatt

under a shroud of darkness[UK: ˈʌnd.ə(r) ə ʃraʊd əv ˈdɑːk.nəs] [US: ˈʌnd.r̩ ə ˈʃraʊd əv ˈdɑːrk.nəs]

sötétség mélyén

heart of darkness

sötétségből

mantling[UK: ˈmæn.tl̩ɪŋ] [US: ˈmæn.tl̩ɪŋ]

a sötétség hercege

the prince of darkness[UK: ðə prɪns əv ˈdɑːk.nəs] [US: ðə ˈprɪns əv ˈdɑːrk.nəs]

A sötétség könnyebben elérhető volt és Scrooge szerette ezt

Darkness was cheap and Scrooge liked it.[UK: ˈdɑːk.nəs wɒz tʃiːp ənd skruːdʒ ˈlaɪkt ɪt] [US: ˈdɑːrk.nəs wəz ˈtʃiːp ænd ˈskruːdʒ ˈlaɪkt ˈɪt]

a sötétséghez hozzászokott (szem)

dark-adapted[UK: dɑːk ə.ˈdæp.tɪd] [US: ˈdɑːrk ə.ˈdæp.təd]

beteges félelem sötétségtől (scotophobia) főnév

scotophobia noun
[UK: skˌɒtəfˈəʊbiə] [US: skˌɑːɾəfˈoʊbiə]

beállás (sötétségé, évszaké) főnév

coming noun
[UK: ˈkʌm.ɪŋ] [US: ˈkʌm.ɪŋ]

egyiptomi sötétség

Egyptian darkness[UK: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈdɑːk.nəs] [US: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈdɑːrk.nəs]

Memphian darkness[UK: mˈemfiən dˈɑːknəs] [US: mˈemfiən dˈɑːrknəs]

fény a sötétség világában (átv)

a light in a world of darkness[UK: ə laɪt ɪn ə wɜːld əv ˈdɑːk.nəs] [US: ə ˈlaɪt ɪn ə ˈwɝːld əv ˈdɑːrk.nəs]

hirtelen ránk borult a sötétség

darkness overtook us[UK: ˈdɑːk.nəs ˌəʊv.ə.ˈtʊk ˈəs] [US: ˈdɑːrk.nəs ˌoʊv.ə.ˈtʊk ˈəs]

lelki sötétség főnév

obscurantism noun
[UK: ˌɒb.skjʊ.ˈræn.tɪ.zəm] [US: ˌɒb.skjʊ.ˈræn.tɪ.zəm]

mindent beborító sötétség

brooding darkness[UK: ˈbruːd.ɪŋ ˈdɑːk.nəs] [US: ˈbruːd.ɪŋ ˈdɑːrk.nəs]

mély sötétség főnév

midnight noun
[UK: ˈmɪd.naɪt] [US: ˈmɪd.ˌnaɪt]

nyctophilia (sötétséghez beteges vonzódás) főnév

nyctophilia noun
görög eredetű

rejtélyes sötétségbe burkolva

in a shroud of mystery[UK: ɪn ə ʃraʊd əv ˈmɪ.stə.ri] [US: ɪn ə ˈʃraʊd əv ˈmɪ.stə.ri]

szellemi sötétség főnév

obscurantism noun
[UK: ˌɒb.skjʊ.ˈræn.tɪ.zəm] [US: ˌɒb.skjʊ.ˈræn.tɪ.zəm]

sűrű sötétség

dense darkness[UK: dens ˈdɑːk.nəs] [US: ˈdens ˈdɑːrk.nəs]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies