słownik węgiersko-angielski »

megtaszít w języku angielskim

węgierskiangielski
megtaszít ige

push [pushed, pushed, pushing, pushes]◼◼◼ verb
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

bump [bumped, bumped, bumping, bumps]◼◼◻ verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles]◼◼◻ verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles] verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

jar [jarred, jarred, jarring, jars] verb
[UK: dʒɑː(r)] [US: ˈdʒɑːr]

jog [jogged, jogged, jogging, jogs] verb
[UK: dʒɒɡ] [US: ˈdʒɑːɡ]

megtaszítás főnév

jig-a-jog noun
[UK: dʒɪɡ ə dʒɒɡ] [US: ˈdʒɪɡ ə ˈdʒɑːɡ]

You can find it in:

węgierskiangielski