słownik węgiersko-angielski »

megrendít w języku angielskim

węgierskiangielski
megrendít

shock [shocked, shocked, shocking, shocks]◼◼◼ verb
[UK: ʃɒk] [US: ˈʃɑːk]

shake [shook, shaken, shaking, shakes]◼◼◼ irregular verb
[UK: ʃeɪk ʃʊk ˈʃeɪkən] [US: ˈʃeɪk ˈʃʊk ˈʃeɪkən]

shook◼◼◻ noun
[UK: ʃʊk] [US: ˈʃʊk]

concuss [concussed, concussed, concussing, concusses] verb
[UK: kənˈkʌs] [US: kənˈkʌs]

megrendített melléknév

shaken◼◼◼ adjective
[UK: ˈʃeɪkən] [US: ˈʃeɪkən]

megrendíthetetlen melléknév

firm as a rock adjective
[UK: fɜːm əz ə rɒk] [US: ˈfɝːm ˈæz ə ˈrɑːk]

megrendíthetetlenül ragaszkodik a nézetéhez

stick unabashed to one's opinion[UK: stɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt tuː wʌnz ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ˈstɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt ˈtuː wʌnz ə.ˈpɪ.njən]

megrendíthetetlenül ragaszkodik az álláspontjához

stick unabashed to one's opinion[UK: stɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt tuː wʌnz ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ˈstɪk ˌʌ.nə.ˈbæʃt ˈtuː wʌnz ə.ˈpɪ.njən]

megrendíti a bizalmát (vmben)

shake one's faith in something[UK: ʃeɪk wʌnz feɪθ ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈʃeɪk wʌnz ˈfeɪθ ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

megrendítő melléknév

poignant◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɔɪ.njənt] [US: ˌpɔɪ.njənt]

shocking◼◼◻ adjective
[UK: ˈʃɒkɪŋ] [US: ˈʃɑːkɪŋ]

jarring◼◼◻ adjective
[UK: ˈdʒɑːr.ɪŋ] [US: ˈdʒɑːr.ɪŋ]

moving◼◼◻ adjective
[UK: ˈmuːv.ɪŋ] [US: ˈmuːv.ɪŋ]

megrendítő volta (vmnek) főnév

poignancy noun
[UK: ˈpɔɪ.njən.si] [US: ˌpɔɪ.njən.si]

megrendítően határozószó

shockingly adverb
[UK: ˈʃɒk.ɪŋ.li] [US: ˈʃɑːk.ɪŋ.li]

(vmi) mélyen megrendít vkt

something move somebody deeply[UK: ˈsʌm.θɪŋ muːv ˈsʌm.bə.di ˈdiː.pli] [US: ˈsʌm.θɪŋ ˈmuːv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdiː.pli]

erősen megrendítette (vmi)

be badly shaken by something[UK: bi ˈbæd.li ˈʃeɪkən baɪ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈbæd.li ˈʃeɪkən baɪ ˈsʌm.θɪŋ]

mélyen megrendített az a hír, hogy …

it was a blow to me to hear that[UK: ɪt wɒz ə bləʊ tuː miː tuː hɪə(r) ðæt] [US: ˈɪt wəz ə ˈbloʊ ˈtuː ˈmiː ˈtuː ˈhɪr ˈðæt]

You can find it in:

węgierskiangielski