słownik węgiersko-angielski »

kopog w języku angielskim

węgierskiangielski
kopog ige

knock [knocked, knocked, knocking, knocks]◼◼◼ verb
[UK: nɒk] [US: ˈnɑːk]

tap [tapped, tapped, tapping, taps]◼◼◻ verb
[UK: tæp] [US: ˈtæp]

rap [rapped, rapped, rapping, raps]◼◻◻ verb
[UK: ræp] [US: ˈræp]

hammer [hammered, hammered, hammering, hammers]◼◻◻ verb
[UK: ˈhæ.mə(r)] [US: ˈhæ.mər]

knock on something◼◻◻ verb
[UK: nɒk ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnɑːk ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

patter [pattered, pattered, pattering, patters]◼◻◻ verb
[UK: ˈpæ.tə(r)] [US: ˈpæ.tər]

rap on◼◻◻ verb
[UK: ræp ɒn] [US: ˈræp ɑːn]

chap [chapped, chapped, chapping, chaps] verb
[UK: tʃæp] [US: ˈtʃæp]

chatter [chattered, chattered, chattering, chatters] verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)] [US: ˈtʃæ.tər]

clop verb
[UK: klɒp] [US: klɑːp]

ping [pinged, pinged, pinging, pings] verb
[UK: pɪŋ] [US: ˈpɪŋ]

slap [slapped, slapped, slapping, slaps] verb
[UK: slæp] [US: sˈlæp]

blatter verb
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

knock at something verb
[UK: nɒk ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈnɑːk ət ˈsʌm.θɪŋ]

rap at verb
[UK: ræp ət] [US: ˈræp ət]

typewrite [typewrote, typewritten] irregular verb
[UK: ˈtaɪ.praɪt] [US: ˈtaɪp.ˌraɪt]

kopog (jégeső) ige

hurtle [hurtled, hurtled, hurtling, hurtles] verb
[UK: ˈhɜːt.l̩] [US: ˈhɝː.tl̩]

kopog a motor

the engine is knocking[UK: ðə ˈen.dʒɪn ɪz ˈnɒkɪŋ] [US: ðə ˈen.dʒən ˈɪz ˈnɑːkɪŋ]

kopog a szeme az éhségtől

be ravenously hungry[UK: bi ˈræ.və.nə.sli ˈhʌŋ.ɡri] [US: bi ˈræ.və.nə.sli ˈhʌŋ.ɡri]

kopog az ajtón

tap on the door[UK: tæp ɒn ðə dɔː(r)] [US: ˈtæp ɑːn ðə ˈdɔːr]

kopogás főnév

knock [knocks]◼◼◼ noun
[UK: nɒk] [US: ˈnɑːk]

knocking◼◼◼ noun
[UK: ˈnɒkɪŋ] [US: ˈnɑːkɪŋ]

tap [taps]◼◼◻ noun
[UK: tæp] [US: ˈtæp]

rapping◼◻◻ noun
[UK: ˈræp.ɪŋ] [US: ˈræp.ɪŋ]

pounding◼◻◻ noun
[UK: ˈpaʊnd.ɪŋ] [US: ˈpaʊnd.ɪŋ]

clattering noun
[UK: ˈklæ.tər.ɪŋ] [US: ˈklæ.tər.ɪŋ]

clop noun
[UK: klɒp] [US: klɑːp]

hammering noun
[UK: ˈhæ.mər.ɪŋ] [US: ˈhæ.mər.ɪŋ]

ping [pings] noun
[UK: pɪŋ] [US: ˈpɪŋ]

rap [raps] noun
[UK: ræp] [US: ˈræp]

rattle [rattles] noun
[UK: ˈræt.l̩] [US: ˈræt.l̩]

spatter [spatters] noun
[UK: ˈspæ.tə(r)] [US: ˈspæ.tər]

blatter noun
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

pit-a-pat◼◻◻ noun
[UK: pɪt ə pæt] [US: ˈpɪt ə ˈpæt]

pit-pat noun
[UK: pɪt pæt] [US: ˈpɪt ˈpæt]

splatter [splatters] noun
[UK: ˈsplæ.tə(r)] [US: ˈsplæ.tər]

tap-tap noun
[UK: tæp tæp] [US: ˈtæp ˈtæp]

tattoo [tattoos] noun
[UK: tə.ˈtuː] [US: tæ.ˈtuː]

kopogás (gépé) főnév

chattering noun
[UK: ˈtʃæ.tər.ɪŋ] [US: ˈtʃæ.tər.ɪŋ]

kopogás (hulló dolgoké) főnév

patter◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.tə(r)] [US: ˈpæ.tər]

12

You can find it in:

węgierskiangielski