słownik węgiersko-angielski » helyénvaló w języku angielskim

węgierskiangielski
helyénvaló melléknév

appropriate◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

legitimate◼◻◻ adjective
[UK: lɪ.ˈdʒɪ.tɪ.mət] [US: lə.ˈdʒɪ.tə.mət]

pertinent◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɜː.tɪ.nənt] [US: ˈpɝː.tə.nənt]

proper◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

right◼◻◻ adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

apposite adjective
[UK: ˈæ.pə.zɪt] [US: ˈæ.pə.zɪt]

seasonable adjective
[UK: ˈsiːz.nəb.l̩] [US: ˈsiː.zə.nəb.l̩]

helyénvaló megjegyzés

just remark[UK: dʒəst rɪ.ˈmɑːk] [US: dʒəst rə.ˈmɑːrk]

helyénvaló szó

proper word[UK: ˈprɒ.pə(r) ˈwɜːd] [US: ˈprɑː.pər ˈwɝːd]

helyénvaló tanács

word in season[UK: ˈwɜːd ɪn ˈsiːz.n̩] [US: ˈwɝːd ɪn ˈsiːz.n̩]

helyénvalóan határozószó

pertinently adverb
[UK: ˈpɜː.tɪ.nənt.li] [US: ˈpɝː.tɪ.nənt.li]

seasonably adverb
[UK: seasona.bli] [US: seasona.bli]

unsuitably adverb
[UK: ʌn.ˈsuːt.əb.l̩i] [US: ʌn.ˈsuːt.əb.l̩i]

nagyon helyénvaló megjegyzés

very apropos remark[UK: ˈver.i ˌæ.prə.ˈpəʊ rɪ.ˈmɑːk] [US: ˈver.i ˌæ.prəˈpo.ʊ rə.ˈmɑːrk]

nem helyénvaló

alien[UK: ˈeɪ.liən] [US: ˈeɪ.liən]

anomalous adjective
[UK: ə.ˈnɒ.mə.ləs] [US: ə.ˈnɑː.mə.ləs]

be out of place[UK: bi ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: bi ˈaʊt əv ˈpleɪs]

impertinent adjective
[UK: ɪm.ˈpɜː.tɪ.nənt] [US: ˌɪm.ˈpɝː.tə.nənt]

inapposite adjective
[UK: ɪn.ˈæ.pə.zɪt] [US: ɪn.ˈæ.pə.zɪt]

incongruous adjective
[UK: ɪnˈk.ɒŋ.ɡrʊəs] [US: ˌɪŋˈk.ɒŋ.ruːəs]

indecorous adjective
[UK: ɪn.ˈdek.ə.rəs] [US: ɪn.ˈdek.ə.rəs]

inept adjective
[UK: ɪ.ˈnept] [US: ˌɪ.ˈnept]

it is out of place[UK: ɪt ɪz ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: ˈɪt ˈɪz ˈaʊt əv ˈpleɪs]

out of place[UK: ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: ˈaʊt əv ˈpleɪs]

unbecoming adjective
[UK: ˌʌn.bɪˈk.ʌm.ɪŋ] [US: ˌʌn.bɪˈk.əm.ɪŋ]

unbefitting adjective
[UK: ˈʌn.bɪ.ˈfɪ.tɪŋ] [US: ʌn.bɪ.ˈfɪ.tiːŋ]

uncalled for[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

uncalled-for adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

unhappy adjective
[UK: ʌn.ˈhæ.pi] [US: ʌn.ˈhæ.pi]

unseemly adjective
[UK: ʌn.ˈsiːm.li] [US: ʌn.ˈsiːm.li]

wrong adjective
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

nem helyénvaló (megjegyzés)

out-of-place[UK: ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: ˈaʊt əv ˈpleɪs]

nem helyénvaló megjegyzés

remark out of place[UK: rɪ.ˈmɑːk ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: rə.ˈmɑːrk ˈaʊt əv ˈpleɪs]

nem helyénvaló szexuális viselkedés főnév

hanky-panky noun
[UK: ˈhæŋk.i ˈpæŋk.i] [US: ˈhæŋk.i ˈpæŋk.i]

nem helyénvaló volta (vmnek) főnév

impertinence noun
[UK: ɪm.ˈpɜː.tɪ.nəns] [US: ɪm.ˈpɝː.tɪ.nəns]

nem helyénvaló észrevétel

remark out of place[UK: rɪ.ˈmɑːk ˈaʊt əv ˈpleɪs] [US: rə.ˈmɑːrk ˈaʊt əv ˈpleɪs]

nem helyénvalóan határozószó

improperly adverb
[UK: ɪm.ˈprɒ.pə.li] [US: ˌɪm.ˈprɑː.pər.li]

nem helyénvalóan alkalmazott taktika főnév

impolicy noun
[UK: ɪm.ˈpɒ.lɪ.sɪ] [US: ɪm.ˈpɑː.lɪ.siː]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies