słownik węgiersko-angielski »

fecseg w języku angielskim

węgierskiangielski
fecseg ige

talk◼◼◼ verb
[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

babble◼◼◻ verb
[UK: ˈbæb.l̩] [US: ˈbæb.l̩]

chatter◼◼◻ verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)] [US: ˈtʃæ.tər]

blab [blabbed, blabbed, blabbing, blabs]◼◼◻ verb
[UK: blæb] [US: blæb]

ramble◼◼◻ verb
[UK: ˈræm.bl̩] [US: ˈræm.bl̩]

jabber [jabbered, jabbered, jabbering, jabbers]◼◼◻ verb
[UK: ˈdʒæ.bə(r)] [US: ˈdʒæ.bər]

tattle [tattled, tattled, tattling, tattles]◼◼◻ verb
[UK: ˈtæt.l̩] [US: ˈtæt.l̩]

gab◼◼◻ verb
[UK: ɡæb] [US: ˈɡæb]

prattle◼◼◻ verb
[UK: ˈpræt.l̩] [US: ˈpræt.l̩]

natter◼◼◻ verb
[UK: ˈnæ.tə(r)] [US: ˈnæ.tər]

yak◼◻◻ verb
[UK: jæk] [US: ˈjæk]

blurt [blurted, blurted, blurting, blurts]◼◻◻ verb
[UK: blɜːt] [US: ˈblɝːt]

rattle◼◻◻ verb
[UK: ˈræt.l̩] [US: ˈræt.l̩]

prate [prated, prated, prating, prates]◼◻◻ verb
[UK: preɪt] [US: preɪt]

cackle◼◻◻ verb
[UK: ˈkæk.l̩] [US: ˈkæk.l̩]

chin◼◻◻ verb
[UK: tʃɪn] [US: ˈtʃɪn]

patter◼◻◻ verb
[UK: ˈpæ.tə(r)] [US: ˈpæ.tər]

rabbit◼◻◻ verb
[UK: ˈræ.bɪt] [US: ˈræ.ˌbɪt]

gabble◼◻◻ verb
[UK: ˈɡæb.l̩] [US: ˈɡæb.l̩]

twaddle◼◻◻ verb
[UK: ˈtwɒd.l̩] [US: ˈtwɑːd.l̩]

dote [doted, doted, doting, dotes] verb

jangle [jangled, jangled, jangling, jangles] verb
[UK: ˈdʒæŋ.ɡl̩] [US: ˈdʒæŋ.ɡl̩]

yack verb
[UK: ˈjæk] [US: ˈjæk]

fecseg ige
GB

vapour verb
[UK: ˈveɪ.pə(r)] [US: ˈveɪ.pər]

fecseg ige
US

vapor verb
[UK: ˈveɪ.pə(r)] [US: ˈveɪ.pər]

fecseg

blab out verb
[UK: blæb ˈaʊt] [US: blæb ˈaʊt]

blat [blatted, blatted, blatting, blats] verb
[UK: blat] [US: blat]

blatter verb
[UK: ˈblæ.tə(r)] [US: ˈblæ.tər]

clack [clacked, clacked, clacking, clacks] verb
[UK: klæk] [US: ˈklæk]

clatter verb
[UK: ˈklæ.tə(r)] [US: ˈklæ.tər]

doat verb
[UK: dˈəʊt] [US: dˈoʊt]

gas verb
[UK: ɡæs] [US: ˈɡæs]

maunder◼◼◼ verb
[UK: ˈmɔːn.də(r)] [US: ˈmɔːrn.dər]

palaver [palavers] noun
[UK: pə.ˈlɑː.və(r)] [US: pə.ˈlɑː.vər]

piffle verb
[UK: ˈpɪf.l̩] [US: ˈpɪf.l̩]

poll-parrot verb
[UK: pəʊl ˈpæ.rət] [US: poʊl ˈpe.rət]

quack verb
[UK: kwæk] [US: ˈkwæk]

talk frivolities verb
[UK: ˈtɔːk frɪ.ˈvɒ.lɪ.tɪz] [US: ˈtɔːk frɪ.ˈvɒ.lɪ.tɪz]

wag one's chin verb
[UK: wæɡ wʌnz tʃɪn] [US: ˈwæɡ wʌnz ˈtʃɪn]

witter verb
[UK: ˈwɪ.tə(r)] [US: ˈwɪ.tər]

12

You can find it in:

węgierskiangielski