słownik węgiersko-angielski » eshetőség w języku angielskim

węgierskiangielski
eshetőség főnév

chance◼◼◼ noun
[UK: tʃɑːns] [US: ˈtʃæns]

possibility◼◼◼ noun
[UK: ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌpɑː.sə.ˈbɪ.lə.ti]

contingency◼◼◻ noun

eventuality◼◼◻ noun
[UK: ɪ.ˌven.tʃʊ.ˈæ.lɪ.ti] [US: ə.ˌven.tʃuː.ˈæ.lə.ti]

odds◼◻◻ noun
[UK: ɒdz] [US: ˈɑːdz]

contingency, contingencies noun
[UK: kən.ˈtɪn.dʒən.si kən.ˈtɪn.dʒən.sɪz] [US: kən.ˈtɪn.dʒən.si kən.ˈtɪn.dʒən.siz]

contingent noun
[UK: kən.ˈtɪn.dʒənt] [US: kən.ˈtɪn.dʒənt]

happenstance noun
[UK: ˈhæ.pən.ˌstæns] [US: ˈhæ.pən.ˌstæns]

hazard noun
[UK: ˈhæ.zəd] [US: ˈhæ.zərd]

possibility, possibilities noun
[UK: ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti ˌpɒ.sə.ˈbɪ.lɪ.tɪz] [US: ˌpɑː.sə.ˈbɪ.lə.ti ˌpɑː.sə.ˈbɪ.lə.tiz]

eshetőségek

contingencies◼◼◼[UK: kən.ˈtɪn.dʒən.sɪz] [US: kən.ˈtɪn.dʒən.siz]

azon eshetőség alapján, hogy …

on the chance that[UK: ɒn ðə tʃɑːns ðæt] [US: ɑːn ðə ˈtʃæns ˈðæt]

bizonytalan eshetőség

off chance[UK: ɒf tʃɑːns] [US: ˈɒf ˈtʃæns]

csekély eshetőség

slim chance[UK: slɪm tʃɑːns] [US: sˈlɪm ˈtʃæns]

felkészül az eshetőségekre

provide for emergencies[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r) ɪ.ˈmɜː.dʒən.sɪz] [US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.siz]

halvány eshetőség

slim chance[UK: slɪm tʃɑːns] [US: sˈlɪm ˈtʃæns]

megkártyáz egy halvány eshetőséget

chance one's arm[UK: tʃɑːns wʌnz ɑːm] [US: ˈtʃæns wʌnz ˈɑːrm]

minden eshetőségre felkészült

ready for every emergency[UK: ˈre.di fɔː(r) ˈev.ri ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ˈre.di ˈfɔːr ˈev.ri ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

minden eshetőségre felkészülve

just in case adverb
[UK: dʒəst ɪn keɪs] [US: dʒəst ɪn ˈkeɪs]

on any emergency[UK: ɒn ˈe.ni ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ɑːn ˈe.ni ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

upon any emergency[UK: ə.ˈpɒn ˈe.ni ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ə.ˈpɑːn ˈe.ni ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

minden eshetőségre kész

ready for every emergency[UK: ˈre.di fɔː(r) ˈev.ri ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ˈre.di ˈfɔːr ˈev.ri ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

minden eshetőségre számít

provide for emergencies[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r) ɪ.ˈmɜː.dʒən.sɪz] [US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.siz]

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies