słownik węgiersko-angielski » eredet w języku angielskim

węgierskiangielski
eredet

origin◼◼◼ noun
[UK: ˈɒr.ɪdʒ.ɪn] [US: ˈɔːr.ɪdʒ.ɪn]

source◼◼◻ noun
[UK: sɔːs] [US: ˈsɔːrs]

original◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

provenance◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒ.və.nəns] [US: ˈprɑː.və.nəns]

spring◼◻◻ noun
[UK: sprɪŋ] [US: ˈsprɪŋ]

ancestry noun
[UK: ˈæn.se.stri] [US: ˈæn.se.stri]

derivation noun
[UK: ˌde.rɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌde.rə.ˈveɪʃ.n̩]

deriving noun
[UK: dɪ.ˈraɪv.ɪŋ] [US: də.ˈraɪv.ɪŋ]

extraction noun
[UK: ɪk.ˈstræk.ʃn̩] [US: ɪk.ˈstræk.ʃn̩]

genetics noun
[UK: dʒɪ.ˈne.tɪks] [US: dʒə.ˈne.tɪks]

germ (source, seed) noun
[UK: dʒɜːm] [US: ˈdʒɝːm]

lineage noun
[UK: ˈlɪ.nɪɪdʒ] [US: ˈlɪ.niədʒ]

mint noun
[UK: mɪnt] [US: ˈmɪnt]

nascency noun
[UK: ˈnæsn.sɪ] [US: ˈnæ.sʌn.siː]

parent noun
[UK: ˈpeə.rənt] [US: ˈpe.rənt]

procession noun
[UK: prə.ˈseʃ.n̩] [US: prə.ˈseʃ.n̩]

provenience noun
[UK: prəʊ.ˈviː.nɪəns] [US: proʊ.ˈviː.niːəns]

rise noun
[UK: raɪz] [US: ˈraɪz]

root noun
[UK: ruːt] [US: ˈruːt]

rooting noun
[UK: ˈruːt.ɪŋ] [US: ˈruːt.ɪŋ]

stock noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

wellspring

eredet (genesis) főnév

genesis noun
[UK: ˈdʒe.nə.sɪs] [US: ˈdʒe.nə.səs]

eredet nélküli melléknév

unoriginal adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈrɪ.dʒən.l̩] [US: ˌʌ.nə.ˈrɪ.dʒən.l̩]

eredetek főnév

sources◼◻◻ noun
[UK: ˈsɔː.sɪz] [US: ˈsɔːr.səz]

eredetére vezet vissza (vmit) ige

trace something back to its source verb
[UK: treɪs ˈsʌm.θɪŋ ˈbæk tuː ɪts sɔːs] [US: ˈtreɪs ˈsʌm.θɪŋ ˈbæk ˈtuː ˈɪts ˈsɔːrs]

eredeti melléknév

original◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

authentic◼◼◻ adjective
[UK: ɔː.ˈθen.tɪk] [US: ə.ˈθen.tɪk]

initial◼◼◻ adjective
[UK: ɪ.ˈnɪʃ.l̩] [US: ˌɪ.ˈnɪʃ.l̩]

genuine◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒe.njʊɪn] [US: ˈdʒe.njə.wən]

ingenious◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒiː.nɪəs] [US: ˌɪn.ˈdʒiː.njəs]

native◼◻◻ adjective
[UK: ˈneɪ.tɪv] [US: ˈneɪ.tɪv]

novel◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɒv.l̩] [US: ˈnɑːv.l̩]

primary◼◻◻ adjective
[UK: ˈpraɪ.mə.ri] [US: ˈpraɪ.ˌme.ri]

primitive◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɪ.mɪ.tɪv] [US: ˈprɪ.mə.tɪv]

quaint◼◻◻ adjective
[UK: kweɪnt] [US: ˈkweɪnt]

aboriginal adjective
[UK: ˌæ.bə.ˈrɪ.dʒn̩əl] [US: ˌæ.bə.ˈrɪ.dʒn̩əl]

creative adjective
[UK: kriː.ˈeɪt.ɪv] [US: kri.ˈeɪt.ɪv]

full-blood adjective
[UK: fʊl blʌd] [US: ˈfʊl ˈbləd]

originous adjective
[UK: ɒrˈɪdʒɪnəs] [US: ɔːrˈɪdʒɪnəs]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies