słownik węgiersko-angielski » elmerül w języku angielskim

węgierskiangielski
elmerül ige

sink (sank sunk, sunk)◼◼◼ verb
[UK: sɪŋk sæŋk sʌŋk ˈsʌŋkən] [US: ˈsɪŋk ˈsæŋk ˈsəŋk ˈsʌŋkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

dip◼◻◻ verb
[UK: dɪp] [US: ˈdɪp]

dive◼◻◻ verb
[UK: daɪv] [US: ˈdaɪv]

immerse◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈmɜːs] [US: ˌɪ.ˈmɝːs]

settle◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

slump◼◻◻ verb
[UK: slʌmp] [US: sˈləmp]

submerge◼◻◻ verb
[UK: səb.ˈmɜːdʒ] [US: səb.ˈmɝːdʒ]

founder verb
[UK: ˈfaʊn.də(r)] [US: ˈfaʊn.dər]

go under verb
[UK: ɡəʊ ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈʌnd.r̩]

merge verb
[UK: mɜːdʒ] [US: ˈmɝːdʒ]

remerge verb
[UK: ˌriːˈmɜːʤ ] [US: ˌriˈmɜrʤ ]

settle down verb
[UK: ˈset.l̩ daʊn] [US: ˈset.l̩ ˈdaʊn]

elmerül (vmbe)

be wrapped up in something[UK: bi ræpt ʌp ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈræpt ʌp ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

elmerül (vmbe) (átv)

sink into something[UK: sɪŋk ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsɪŋk ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

elmerül (vmben)

be absorbed in something[UK: bi əb.ˈzɔːbd ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi əb.ˈzɔːrbd ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

be lost in something[UK: bi lɒst ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈlɒst ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

lose oneself in something[UK: luːz wʌn.ˈself ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈluːz wʌn.ˈself ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

pore over something[UK: pɔː(r) ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɔːr ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

elmerül (vmnek) a csodálatában

be lost in admiration[UK: bi lɒst ɪn ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: bi ˈlɒst ɪn ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩]

elmerül a csodálatában

be lost in admiration[UK: bi lɒst ɪn ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: bi ˈlɒst ɪn ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩]

elmerül a feledés homályába

row up salt river[UK: raʊ ʌp sɔːlt ˈrɪ.və(r)] [US: ˈroʊ ʌp ˈsɒlt ˈrɪ.vər]

elmerül a hullámsírban

find a watery grave[UK: faɪnd ə ˈwɔː.tə.ri ɡreɪv] [US: ˈfaɪnd ə ˈwɒ.tə.ri ˈɡreɪv]

elmerül a piszokban

mire[UK: ˈmaɪə(r)] [US: ˈmaɪr]

elmerül a sárban

mire[UK: ˈmaɪə(r)] [US: ˈmaɪr]

elmerül egy könyvbe

pore over a book[UK: pɔː(r) ˈəʊv.ə(r) ə bʊk] [US: ˈpɔːr ˈoʊv.r̩ ə ˈbʊk]

elmerül valamiben ige

preoccupy verb
[UK: priː.ˈɒ.kjʊ.paɪ] [US: pri.ˈɑː.kjə.ˌpaɪ]

elmerült melléknév

absorbed◼◼◼ adjective
[UK: əb.ˈzɔːbd] [US: əb.ˈzɔːrbd]

submerged◼◼◼ adjective
[UK: səb.ˈmɜːdʒd] [US: səb.ˈmɝːdʒd]

engrossed◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈɡrəʊst] [US: ɪnˈɡroʊst]

immersed◼◼◻ adjective

museful adjective
[UK: ˈmjuːzf(ə)l ] [US: ˈmjuzf(ə)l ]

rapt adjective
[UK: ræpt] [US: ˈræpt]

sunken adjective
[UK: ˈsʌŋkən] [US: ˈsʌŋkən]

elmerült (vmbe)

be wrapped up in something[UK: bi ræpt ʌp ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈræpt ʌp ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

elmerülten határozószó

absorbedly adverb
[UK: əbˈsɔːbdli ] [US: əbˈzɔrbdli ]

elmerülve határozószó

absorbedly adverb
[UK: əbˈsɔːbdli ] [US: əbˈzɔrbdli ]

elmerülés főnév

absorption◼◼◼ noun
[UK: əb.ˈzɔːp.ʃn̩] [US: əb.ˈzɔːrp.ʃn̩]

submersion◼◼◼ noun
[UK: səb.ˈmɜːʃ.n̩] [US: səb.ˈmɝː.ʒən]

engrossment noun
[UK: ɪnˈgrəʊsmənt ] [US: ɪnˈgroʊsmənt ]

engulfment noun
[UK: ɪnˈgʌlfmənt ] [US: ɪnˈgʌlfmənt ]

12

You can find it in:

węgierskiangielski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies