Ungersk-Engelsk ordbok »

elmerül är på engelska

UngerskaEngelska
elmerül ige

immerse [immersed, immersed, immersing, immerses]◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈmɜːs] [US: ˌɪ.ˈmɝːs]

sink [sank, sunk, sinking, sinks]◼◼◼ irregular verb
[UK: sɪŋk sæŋk sʌŋk ˈsʌŋkən] [US: ˈsɪŋk ˈsæŋk ˈsəŋk ˈsʌŋkən]

dive [dove, dived, diving, dives]◼◼◼ irregular verb
[UK: daɪv] [US: ˈdaɪv]

submerge [submerged, submerged, submerging, submerges]◼◼◻ verb
[UK: səb.ˈmɜːdʒ] [US: səb.ˈmɝːdʒ]

dip [dipped, dipped, dipping, dips]◼◼◻ verb
[UK: dɪp] [US: ˈdɪp]

go under◼◼◻ verb
[UK: ɡəʊ ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈʌnd.r̩]

settle [settled, settled, settling, settles]◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

merge [merged, merged, merging, merges]◼◻◻ verb
[UK: mɜːdʒ] [US: ˈmɝːdʒ]

settle down◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩ daʊn] [US: ˈset.l̩ ˈdaʊn]

slump [slumped, slumped, slumping, slumps]◼◻◻ verb
[UK: slʌmp] [US: sˈləmp]

founder [foundered, foundered, foundering, founders] verb
[UK: ˈfaʊn.də(r)] [US: ˈfaʊn.dər]

remerge [remerged, remerged, remerging, remerges] verb
[UK: ˌriːˈmɜːʤ ] [US: ˌriˈmɜrʤ ]

elmerül (vmbe) ige

be wrapped up in something verb
[UK: bi ræpt ʌp ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈræpt ʌp ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

elmerül (vmbe) (átv) ige

sink into something verb
[UK: sɪŋk ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsɪŋk ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

elmerül (vmben) ige

be absorbed in something verb
[UK: bi əb.ˈzɔːbd ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi əb.ˈzɔːrbd ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

be lost in something verb
[UK: bi lɒst ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈlɒst ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

lose oneself in something verb
[UK: luːz wʌn.ˈself ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈluːz wʌn.ˈself ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

pore over something verb
[UK: pɔː(r) ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpɔːr ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

elmerül (vmnek) a csodálatában ige

be lost in admiration verb
[UK: bi lɒst ɪn ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: bi ˈlɒst ɪn ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩]

elmerül a csodálatában

be lost in admiration[UK: bi lɒst ɪn ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: bi ˈlɒst ɪn ˌæd.mə.ˈreɪʃ.n̩]

elmerül a feledés homályába

row up salt river[UK: raʊ ʌp sɔːlt ˈrɪ.və(r)] [US: ˈroʊ ʌp ˈsɒlt ˈrɪ.vər]

elmerül a hullámsírban

find a watery grave[UK: faɪnd ə ˈwɔː.tə.ri ɡreɪv] [US: ˈfaɪnd ə ˈwɒ.tə.ri ˈɡreɪv]

elmerül a piszokban

mire[UK: ˈmaɪə(r)] [US: ˈmaɪr]

elmerül a sárban

mire[UK: ˈmaɪə(r)] [US: ˈmaɪr]

elmerül egy könyvbe

pore over a book[UK: pɔː(r) ˈəʊv.ə(r) ə bʊk] [US: ˈpɔːr ˈoʊv.r̩ ə ˈbʊk]

elmerül valamiben ige

preoccupy [preoccupied, preoccupied, preoccupying, preoccupies] verb
[UK: priː.ˈɒ.kjʊ.paɪ] [US: pri.ˈɑː.kjə.ˌpaɪ]

elmerült melléknév

immersed◼◼◼ adjective

submerged◼◼◼ adjective
[UK: səb.ˈmɜːdʒd] [US: səb.ˈmɝːdʒd]

absorbed◼◼◻ adjective
[UK: əb.ˈzɔːbd] [US: əb.ˈzɔːrbd]

engrossed◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈɡrəʊst] [US: ɪnˈɡroʊst]

rapt◼◻◻ adjective
[UK: ræpt] [US: ˈræpt]

sunken◼◻◻ adjective
[UK: ˈsʌŋkən] [US: ˈsʌŋkən]

museful adjective
[UK: ˈmjuːzf(ə)l ] [US: ˈmjuzf(ə)l ]

elmerült (vmbe)

be wrapped up in something[UK: bi ræpt ʌp ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈræpt ʌp ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

elmerülten határozószó

absorbedly adverb
[UK: əbˈsɔːbdli ] [US: əbˈzɔrbdli ]

elmerülve határozószó

absorbedly adverb
[UK: əbˈsɔːbdli ] [US: əbˈzɔrbdli ]

elmerülés főnév

immersion [immersions]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈmɜːʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˈmɝː.ʒən]

submersion [submersions]◼◼◻ noun
[UK: səb.ˈmɜːʃ.n̩] [US: səb.ˈmɝː.ʒən]

absorption [absorptions]◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈzɔːp.ʃn̩] [US: əb.ˈzɔːrp.ʃn̩]

engulfment◼◻◻ noun
[UK: ɪnˈgʌlfmənt ] [US: ɪnˈgʌlfmənt ]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska