słownik węgiersko-angielski »

új-zélandi spenót (tetragonia expansa, tetragonia tetragonioides) w języku angielskim

węgierskiangielski
új-zélandi spenót (Tetragonia expansa, Tetragonia tetragonioides)

Botany Bay spinach[UK: ˈbɒ.tə.ni beɪ ˈspɪ.nɪdʒ] [US: ˈbɑː.tə.ni ˈbeɪ ˈspɪ.nətʃ]

Cook's cabbage[UK: ˈkʊks ˈkæ.bɪdʒ] [US: ˈkʊks ˈkæ.bədʒ]

New Zealand spinach[UK: njuː ˈziː.lənd ˈspɪ.nɪdʒ] [US: nuː ˈziː.lənd ˈspɪ.nətʃ]

sea spinach[UK: siː ˈspɪ.nɪdʒ] [US: ˈsiː ˈspɪ.nətʃ]

spinage noun
[UK: spˈɪnɪdʒ] [US: spˈɪnɪdʒ]

tetragon [tetragons] noun
[UK: ˈte.trə.ɡən] [US: ˈte.trə.ˌɡɑːn]

warrigal cabbage[UK: wˈɒrɪɡəl kˈabɪdʒ] [US: wˈɔːrɪɡəl kˈæbɪdʒ]

warrigal greens[UK: wˈɒrɪɡəl ɡrˈiːnz] [US: wˈɔːrɪɡəl ɡrˈiːnz]

warrigal spinach[UK: wˈɒrɪɡəl spˈɪnɪtʃ] [US: wˈɔːrɪɡəl spˈɪnɪtʃ]

You can find it in:

węgierskiangielski