Maďarčina-Angličtina slovník » nyújt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
nyújt ige

accord verb
[UK: əˈk.ɔːd] [US: əˈk.ɔːrd]

administer verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

afford verb
[UK: ə.ˈfɔːd] [US: ə.ˈfɔːrd]

dilate verb
[UK: daɪ.ˈleɪt] [US: daɪ.ˈleɪt]

draw (drew, drawn) verb
[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

drew verb
[UK: druː] [US: ˈdruː]

elongate verb
[UK: ˈiː.lɒŋ.ɡeɪt] [US: ə.ˈlɒŋ.ɡet]

extend verb
[UK: ɪk.ˈstend] [US: ɪk.ˈstend]

grant verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

hand verb
[UK: hænd] [US: ˈhænd]

hold out verb
[UK: həʊld ˈaʊt] [US: hoʊld ˈaʊt]

lend (lent, lent) verb
[UK: lend lent lent] [US: ˈlend ˈlent ˈlent]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

lengthen verb
[UK: ˈleŋ.θən] [US: ˈleŋ.θən]

minister verb
[UK: ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: ˈmɪ.nə.stər]

offer verb
[UK: ˈɒ.fə(r)] [US: ˈɒ.fər]

offers verb
[UK: ˈɒ.fəz] [US: ˈɒ.fərz]

pass verb
[UK: pɑːs] [US: ˈpæs]

prolong verb
[UK: prə.ˈlɒŋ] [US: prə.ˈlɒŋ]

provide verb
[UK: prə.ˈvaɪd] [US: prə.ˈvaɪd]

provides verb
[UK: prə.ˈvaɪdz] [US: prə.ˈvaɪdz]

rack verb
[UK: ræk] [US: ˈræk]

reach verb
[UK: riːtʃ] [US: ˈriːtʃ]

reach out verb
[UK: riːtʃ ˈaʊt] [US: ˈriːtʃ ˈaʊt]

render verb
[UK: ˈren.də(r)] [US: ˈren.dər]

strech verb

yield verb
[UK: jiːld] [US: ˈjiːld]

nyújt (hengerrel) ige

mill verb
[UK: mɪl] [US: ˈmɪl]

nyújt (izmot gyakorlatban) ige

stretch (the muscles, in excercising) verb
[UK: stretʃ] [US: ˈstretʃ]

nyújt (kínál) ige

present (offer, provide) verb
[UK: prɪ.ˈzent] [US: ˈpre.zənt]

nyújt (tésztát) ige

roll out verb
[UK: rəʊl ˈaʊt] [US: roʊl ˈaʊt]

nyújt vknek ige

sanctuarize verb
[UK: sˈanktjuːərˌaɪz] [US: sˈænktuːɚrˌaɪz]

nyújt vknek (vmit) ige

accommodate somebody with something verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt ˈsʌm.bə.di wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

nyújthatatlan melléknév

non-stretching adjective
[UK: nɒn ˈstretʃ.ɪŋ] [US: ˈnɑːn ˈstretʃ.ɪŋ]

undrawable adjective
[UK: ʌnˈdrɔːəbl ] [US: ʌnˈdrɔəbl ]

nyújtható melléknév

dilatable adjective
[UK: daɪ.ˈleɪ.təbl] [US: daɪ.ˈleɪ.təbl]

distendable adjective
[UK: dɪsˈtɛndəbl ] [US: dɪˈstɛndəbl ]

distensible adjective
[UK: dɪs.ˈten.səbl] [US: dɪ.ˈsten.sə.bəl]

drawable adjective
[UK: ˈdrɔːəbl ] [US: ˈdrɔəbl ]

ductile adjective
[UK: ˈdʌk.taɪl] [US: ˈdʌk.təl]

productile adjective
[UK: prˈɒdəktˌaɪl] [US: prˈɑːdəktˌaɪl]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies