Angličtina-Maďarčina slovník » furnish meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
furnish verb
[UK: ˈfɜː.nɪʃ]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃ]

ad◼◼◼ ige

ellát◼◼◼ ige

szolgáltat◼◼◼ ige

bebútoroz◼◻◻ ige

berendez◼◻◻ ige

felszerel ige

juttat ige

furnish an answer [UK: ˈfɜː.nɪʃ ən ˈɑːn.sə(r)]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃ ˈæn ˈæn.sər]

választ ad

furnish information to somebody [UK: ˈfɜː.nɪʃ ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃ ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

felvilágosítással szolgál

furnish somebody with full powers [UK: ˈfɜː.nɪʃ ˈsʌm.bə.di wɪð fʊl ˈpaʊəz]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈfʊl ˈpaʊərz]

szabad kezet ad vknek

teljhatalmat ad vknek

furnish with something [UK: ˈfɜː.nɪʃ wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

ellát (vm)vel

furnished adjective
[UK: ˈfɜː.nɪʃt]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃt]

berendezett◼◼◼ melléknév

bútorozott◼◼◼ melléknév

furnished flat [UK: ˈfɜː.nɪʃt flæt]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃt ˈflæt]

bútorozott lakás

furnished lodgings [UK: ˈfɜː.nɪʃt ˈlɒ.dʒɪŋz]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃt ˈlɑː.dʒɪŋz]

bútorozott szoba

furnisher noun
[UK: ˈfɜː.nɪ.ʃə]
[US: ˈfɜːr.nɪ.ʃər]

bútorkereskedő főnév

lakberendező (cég) főnév

furnishing noun
[UK: ˈfɜː.nɪʃ.ɪŋ]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃ.ɪŋ]

berendezés◼◼◼ főnév

bebútorozás◼◻◻ főnév

bútorozás főnév

lakásdekorálás főnév

furnishing one’s home noun

berendezkedés (lakás) főnév

furnishings (trappings) noun
[UK: ˈfɜː.nɪ.ʃɪŋz]
[US: ˈfɝː.ˌnɪ.ʃɪŋz]

lakberendezés◼◼◼ főnév

furnishment [UK: ˈfɜːnɪʃmənt ]
[US: ˈfɜrnɪʃmənt ]

bebútorozás főnév

berendezés főnév

berendezettség főnév

felszerelés főnév

hozzávalók

kellékek

Are you looking for furnished or unfurnished accommodation? [UK: ə(r) juː ˈlʊkɪŋ fɔː(r) ˈfɜː.nɪʃt ɔː(r) ˌʌn.ˈfɜː.nɪʃt ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪʃ.n̩]
[US: ˈɑːr ˈjuː ˈlʊkɪŋ ˈfɔːr ˈfɝː.ˌnɪʃt ɔːr ən.ˈfɝː.nəʃt ə.ˌkɑːm.ə.ˈdeɪʃ.n̩]

Bútorozott vagy bútorozatlan szállást keres?

army-furnisher noun
[UK: ˈɑː.mi ˈfɜː.nɪ.ʃə]
[US: ˈɑːr.mi ˈfɜːr.nɪ.ʃər]

hadseregszállító főnév

be in furnished lodgings [UK: bi ɪn ˈfɜː.nɪʃt ˈlɒ.dʒɪŋz]
[US: bi ɪn ˈfɝː.ˌnɪʃt ˈlɑː.dʒɪŋz]

bútorozott albérletben lakik

bútorozott lakásban lakik

bútorozott szobában lakik

disfurnish verb
[UK: dɪsfˈɜːnɪʃ]
[US: dɪsfˈɜːnɪʃ]

berendezésétől megfoszt ige

felszerelésétől megfoszt ige

nélkülözővé tesz ige

furn (furnished) adjective
[UK: ˈfɜː.nɪʃt]
[US: ˈfɝː.ˌnɪʃt]

ellátott melléknév

ill-furnished [UK: ɪl ˈfɜː.nɪʃt]
[US: ˈɪl ˈfɝː.ˌnɪʃt]

hiányosan bútorozott

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies