Maďarčina-Angličtina slovník » jegyzék meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
jegyzék főnév

list◼◼◼ noun
[UK: lɪst] [US: ˈlɪst]

account◼◼◻ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

catalogue◼◼◻ noun
[UK: ˈkæ.tə.lɒɡ] [US: ˈkæ.tə.ˌlɒɡ]

register◼◼◻ noun
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

registry◼◼◻ noun
[UK: ˈre.dʒɪ.stri] [US: ˈre.dʒə.stri]

schedule◼◼◻ noun
[UK: ˈʃed.juːl] [US: ˈskedʒ.uːl]

bill◼◻◻ noun
[UK: bɪl] [US: ˈbɪl]

calendar◼◻◻ noun
[UK: ˈkæ.lɪn.də(r)] [US: ˈkæ.lən.dər]

manifest◼◻◻ noun
[UK: ˈmæ.nɪ.fest] [US: ˈmæ.nə.ˌfest]

record◼◻◻ noun
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

table◼◻◻ noun
[UK: ˈteɪb.l̩] [US: ˈteɪb.l̩]

book noun
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

catalog noun
[UK: ˈkæt.ə.lɒɡ] [US: ˈkæt.ə.lɔːɡ]

docket noun
[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

memorial noun
[UK: mɪ.ˈmɔː.rɪəl] [US: mə.ˈmɔː.riəl]

roll noun
[UK: rəʊl] [US: roʊl]

jegyzék (diplomáciai) főnév

note◼◼◼ noun
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

memorandum◼◼◻ noun
[UK: ˌme.mə.ˈræn.dəm] [US: ˌme.mə.ˈræn.dəm]

jegyzékbe fel nem vett melléknév

uncatalogued adjective
[UK: ˌʌnˈkætəlɒgd ] [US: ʌnˈkætəˌlɔgd ]

jegyzékbe felvett melléknév

indexed adjective

jegyzékbe foglal

register[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

schedule verb
[UK: ˈʃed.juːl] [US: ˈskedʒ.uːl]

jegyzékbe nem foglalt melléknév

unscheduled adjective
[UK: ʌn.ˈʃe.djuːld] [US: ʌn.ˈske.dʒuːld]

jegyzékbe szed

calendar[UK: ˈkæ.lɪn.də(r)] [US: ˈkæ.lən.dər]

jegyzékbe vesz

catalog[UK: ˈkæt.ə.lɒɡ] [US: ˈkæt.ə.lɔːɡ]

catalogue[UK: ˈkæ.tə.lɒɡ] [US: ˈkæ.tə.ˌlɒɡ]

cataloguize verb
[UK: kˈatəlˌɒɡwaɪz] [US: kˈæɾəlˌɑːɡwaɪz]

list[UK: lɪst] [US: ˈlɪst]

register[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

tally[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

jegyzékbe vesz (vmit) ige

make a list of something verb
[UK: ˈmeɪk ə lɪst əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈlɪst əv ˈsʌm.θɪŋ]

jegyzékbe vétel főnév

listing noun
[UK: ˈlɪst.ɪŋ] [US: ˈlɪ.stɪŋ]

jegyzékben

sub-entry[UK: sʌb ˈen.tri] [US: ˈsəb ˈen.tri]

jegyzékben nem szereplő melléknév

uncatalogued adjective
[UK: ˌʌnˈkætəlɒgd ] [US: ʌnˈkætəˌlɔgd ]

jegyzékbevétel főnév

registry noun
[UK: ˈre.dʒɪ.stri] [US: ˈre.dʒə.stri]

jegyzékből törlés főnév

deregistration noun

jegyzékelő művelet

list cycle[UK: lɪst ˈsaɪk.l̩] [US: ˈlɪst ˈsaɪk.l̩]

jegyzéket készít

draw up a list◼◼◼[UK: drɔː ʌp ə lɪst] [US: ˈdrɒ ʌp ə ˈlɪst]

make a list[UK: ˈmeɪk ə lɪst] [US: ˈmeɪk ə ˈlɪst]

make out a list[UK: ˈmeɪk ˈaʊt ə lɪst] [US: ˈmeɪk ˈaʊt ə ˈlɪst]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies