Hungarian-Japan dictionary »

szabatos meaning in Japan

HungarianJapan
szabatos

bijinesuraiku

chimitsu

gentaru

jimuteki

kekkou

kibishii

konomashii

kuwashii

naisu

ni-su

seimitsu

sensai

tekikaku

yakamashii

yoi

szabatosan

manmato

shikkurito

umaumato

yoku

szabatosság

seido

You can find it in:

HungarianJapan