Hungarian-Japan dictionary »

nyomor meaning in Japan

HungarianJapan
nyomor

gokuhin

hinkan

hisan

ketsubou

totan

ukime

ureigoto

nyomorék

bikko

fugu

fugusha

haijin

katawa

rame

shiyoukinshi

nyomorgat

assuru

shiitageru

nyomor

tomoshii

nyomorgók

hanguri-

nyomornegyed

hinmingai

hinminkutsu

uradana

uramachi

uraya

nyomortanya

su

nyomórúd

ken'in

kone

puru

nyomorult

bachiatari

nyomorúság

hisan

kannan

kunou

nangi

risai

totan

ukime

ureigoto

nyomorúságos

asamashii

mijime

mizeraburu

nasakenai

12

You can find it in:

HungarianJapan