Hungarian-Japan dictionary »

lista meaning in Japan

HungarianJapan
lista

gidai

kaigijikou

katamuki

keisha

kyougijikou

meikan

mokuroku

nittei

rekki

risuto

alkoholista

kodora

oodora

sakenomi

sakezuki

satou

árlista

kanzei

ryouritsu

tomarichin

zeiritsu

biciklista

saikurisuto

diétaspecialista

eiyougakusha

ellenzéki kormánylista

shado-kyabinetto

evangélista

dendousha

dendoushi

ebanjerisuto

feketelista

burakkurisuto

kokuhyou

formalista

akademikku

fundamentalista

genrishugisha

idealista

aidirisuto

maximalista

kanzenshugisha

naturalista

nachurarisutikku

nachurarisuto

nihilista

nihirisutikku

nihirisuto

realista

riarisuto

realista ember

riarisuto

specialista

senmonka

senzoku

supesharisuto

12

You can find it in:

HungarianJapan