Hungarian-Japan dictionary »

hegy meaning in Japan

HungarianJapan
hegy

berugu

daishi

hiru

kou

koyama

kyuuryou

massaichuu

maunten

maunto

oka

saka

sei

takami

takasa

take

uwazei

yama

hegycsúcs

biu

daichi

hitai

kyuujou

makkou

miken

odeko

shusse

hegyes

bakkin

fain

hosoi

komaka

setsu

shimeta

surudoi

togatta

tsuntsun

tsuusetsu

yuuryou

hegyesszög

eikaku

hegyez

kezuru

mukeru

sasu

12