Hungarian-German dictionary » tussal kihúz meaning in German

HungarianGerman
tussal kihúz kifejezés

austuschen [tuschte aus; hat ausgetuscht] » Verb
[ˈaʊstˌʊʃən]

vertuschen [vertuschte; hat vertuscht] » Verb
[fɛɐ̯ˈtʊʃn̩]

You can find it in:

HungarianGerman