Hungarian-English dictionary » világ vége meaning in English

HungarianEnglish
világ vége

consummation of the world[UK: ˌkɒn.sə.ˈmeɪʃ.n̩ əv ðə wɜːld] [US: ˌkɑːn.sə.ˈmeɪʃ.n̩ əv ðə ˈwɝːld]

világ végezetéig

world without end[UK: wɜːld wɪð.ˈaʊt end] [US: ˈwɝːld wɪð.ˈaʊt ˈend]

világvége főnév

end of the world◼◼◼ noun
[UK: end əv ðə wɜːld] [US: ˈend əv ðə ˈwɝːld]

apocalypse◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈpɒk.ə.lɪps] [US: ə.ˈpɑːk.ə.ˌlɪps]

boonies noun
[UK: bˈuːniz] [US: bˈuːniz]

crack of doom noun
[UK: kræk əv duːm] [US: ˈkræk əv ˈduːm]

boondocks noun
[UK: ˈbuːn.dɒks] [US: ˈbuːn.dɑːks]

eschatology noun
[UK: ˌe.skə.ˈtɒ.lə.dʒi] [US: ˌe.skə.ˈtɒ.lə.dʒi]

You can find it in:

HungarianEnglish