Hungarian-English dictionary »

van múzeum-térképük? meaning in English

HungarianEnglish
Van múzeum-térképük?

Do you have a plan of the museum?[UK: duː juː həv ə plæn əv ðə mjuː.ˈzɪəm] [US: ˈduː ˈjuː həv ə ˈplæn əv ðə mjuː.ˈziːəm]

You can find it in:

HungarianEnglish