Hungarian-English dictionary »

végigfosztogat egy országot meaning in English

HungarianEnglish
végigfosztogat egy országot

make a raid into a country[UK: ˈmeɪk ə reɪd ˈɪn.tə ə ˈkʌntr.i] [US: ˈmeɪk ə ˈreɪd ˌɪn.ˈtuː ə ˈkʌntr.i]

make a raid upon a country[UK: ˈmeɪk ə reɪd ə.ˈpɒn ə ˈkʌntr.i] [US: ˈmeɪk ə ˈreɪd ə.ˈpɑːn ə ˈkʌntr.i]

raid a country[UK: reɪd ə ˈkʌntr.i] [US: ˈreɪd ə ˈkʌntr.i]

You can find it in:

HungarianEnglish