Hungarian-English dictionary »

vállveregetés meaning in English

HungarianEnglish
vállveregetés főnév

pat on the back◼◼◼ noun
[UK: pæt ɒn ðə ˈbæk] [US: ˈpæt ɑːn ðə ˈbæk]

clap [claps]◼◻◻ noun
[UK: klæp] [US: ˈklæp]

slap on the back◼◻◻ noun
[UK: slæp ɒn ðə ˈbæk] [US: sˈlæp ɑːn ðə ˈbæk]

back-slapping noun
[UK: ˈbæk ˈslæp.ɪŋ] [US: ˈbæk sˈlæp.ɪŋ]

clap on the back noun
[UK: klæp ɒn ðə ˈbæk] [US: ˈklæp ɑːn ðə ˈbæk]

You can find it in:

HungarianEnglish