Hungarian-English dictionary »

ugró meaning in English

HungarianEnglish
ugró

jumper [jumpers]◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒʌm.pə(r)] [US: ˈdʒʌm.pər]

vaulter [vaulters]◼◻◻ noun
[UK: ˈvɔːl.tə(r)] [US: ˈvɔːrl.tər]

vaulting◼◻◻ adjective
[UK: ˈvɔːlt.ɪŋ] [US: ˈvɒlt.ɪŋ]

skipper [skippers] noun
[UK: ˈskɪ.pə(r)] [US: ˈskɪ.pər]

saltatorial adjective
[UK: sˌɒltətˈɔːrɪəl] [US: sˌɑːltətˈoːrɪəl]

saltatory adjective
[UK: ˈsæl.tə.tə.rɪ] [US: sæl.tʌ.ˌtɔː.riː]

springer [springers] noun
[UK: ˈsprɪŋə(r)] [US: ˈsprɪŋər]

ugró (rovar) főnév

hopper [hoppers]◼◼◼ noun
[UK: ˈhɒ.pə(r)] [US: ˈhɑː.pər]

ugró (állat) melléknév
cím

saltant adjective
[UK: sˈɒltənt] [US: sˈɑːltənt]

ugró csoport főnév

stick to noun
[UK: stɪk tuː] [US: ˈstɪk ˈtuː]

stick [sticks] noun
[UK: stɪk] [US: ˈstɪk]

ugróakadály főnév

jump [jumps] noun
[UK: dʒʌmp] [US: ˈdʒəmp]

leap [leaps] noun
[UK: liːp] [US: ˈliːp]

ugróakrobata főnév

vaulter [vaulters] noun
[UK: ˈvɔːl.tə(r)] [US: ˈvɔːrl.tər]

ugrócsont főnév

astragalus [astragali]◼◼◼ noun
[UK: əs.ˈtræ.ɡə.ləs] [US: æ.ˈstræ.ɡʌ.ləs]

ugrócsont (os calcaneus, talus) főnév

astragal [astragals] noun
[UK: ˈæ.strə.ɡəl] [US: ˈæ.strə.ɡəl]

ugrócsont (os) calcaneus, calcaneum, talus) főnév

talus [taluses]◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪ.ləs] [US: ˈteɪ.ləs]

ugródeszka főnév

springboard [springboards]◼◼◼ noun
[UK: ˈsprɪŋ.bɔːd] [US: ˈsprɪŋ.ˌbɔːrd]

diving board◼◼◻ noun
[UK: ˈdaɪv.ɪŋ bɔːd] [US: ˈdaɪv.ɪŋ ˈbɔːrd]

spring-board◼◻◻ noun
[UK: sprɪŋ bɔːd] [US: ˈsprɪŋ ˈbɔːrd]

diving-board noun
[UK: ˈdaɪv.ɪŋ bɔːd] [US: ˈdaɪv.ɪŋ ˈbɔːrd]

diving-stage noun
[UK: ˈdaɪv.ɪŋ steɪdʒ] [US: ˈdaɪv.ɪŋ ˈsteɪdʒ]

jumping-board noun
[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ bɔːd] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈbɔːrd]

ugródeszka főnév
sp

plunge-board noun
[UK: plʌndʒ bɔːd] [US: ˈpləndʒ ˈbɔːrd]

ugródeszkának tekint (vmit) (átv) ige

take something as a stepping-stone verb
[UK: teɪk ˈsʌm.θɪŋ əz ə ˈstep.ɪŋ stəʊn] [US: ˈteɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈæz ə ˈstep.ɪŋ ˈstoʊn]

ugróegér főnév

gerbil [gerbils]◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒɜː.bɪl] [US: ˈdʒɝː.bɪl]

ugróerszényes-félék főnév

kangaroo [kangaroos] noun
[UK: ˌkæŋ.ɡə.ˈruː] [US: ˌkæŋ.ɡə.ˈruː]

ugróerszényes-félék (Macropodidae) főnév

macropod [macropods] noun
[UK: mˈakrəpˌɒd] [US: mˈækrəpˌɑːd]

ugróiskola főnév

hopscotch◼◼◼ noun
[UK: ˈhɒp.skɒtʃ] [US: ˈhɑːp.ˌskɑːtʃ]

ugróiskola (játék) főnév

hop-scotch noun
[UK: hɒp skɒtʃ] [US: ˈhɑːp ˈskɑːtʃ]

ugrókagylók (Donax)

Donax clams[UK: dˈɒnaks klˈamz] [US: dˈɑːnæks klˈæmz]

ugrókötél főnév

jump rope (US)◼◼◼ noun
[UK: dʒʌmp rəʊp] [US: ˈdʒəmp roʊp]

skipping rope◼◼◻ noun
[UK: ˈskɪp.ɪŋ rəʊp] [US: ˈskɪp.ɪŋ roʊp]

jumping-rope noun
[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ rəʊp] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ roʊp]

skip rope (a rope for exercise) noun
[UK: skɪp rəʊp] [US: ˈskɪp roʊp]

ugrómérce főnév

jumping-bar noun
[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ bɑː(r)] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈbɑːr]

stand [stands] noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

ugrónyúl (Pedetes caffer) főnév

African jumping-hare noun
[UK: ˈæ.frɪkən ˈdʒʌmp.ɪŋ heə(r)] [US: ˈæ.frɪkən ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈher]

jumping-hare noun
[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ heə(r)] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ ˈher]

ugróponyva (mentő, tűznél) főnév

fire-net noun
[UK: ˈfaɪə(r) net] [US: ˈfaɪər ˈnet]

12

You can find it in:

HungarianEnglish