Hungarian-English dictionary »

titoktartási megállapodás meaning in English

HungarianEnglish
titoktartási megállapodás

confidentiality agreement◼◼◼

non-disclosure agreement◼◼◼[UK: nɒn dɪs.ˈkləʊ.ʒə(r) ə.ˈɡriː.mənt] [US: ˈnɑːn dɪsˈklo.ʊ.ʒə(r) ə.ˈɡriː.mənt]

non disclosure agreement (NDA)◼◻◻[UK: nɒn dɪs.ˈkləʊ.ʒə(r) ə.ˈɡriː.mənt] [US: ˈnɑːn dɪsˈklo.ʊ.ʒə(r) ə.ˈɡriː.mənt]

NDA (non disclosure agreement) [NDAs]◼◼◻ noun
[UK: ˌendˌiːˈeɪ] [US: ˌendˌiːˈeɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish