Hungarian-English dictionary »

tiszteletadás a zászló előtt meaning in English

HungarianEnglish
tiszteletadás főnév

deference◼◼◼ noun
[UK: ˈde.fə.rəns] [US: ˈde.fə.rəns]

regard◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

duty [duties]◼◼◻ noun
[UK: ˈdjuː.ti] [US: ˈduː.ti]

compliment [compliments]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒm.plɪ.ment] [US: ˈkɑːm.plə.ment]

tiszteletadás főnév
GB

honours◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.nəz] [US: ˈɒ.nərz]

zászló főnév

flag [flags]◼◼◼ noun
[UK: flæɡ] [US: ˈflæɡ]

banner [banners]◼◼◻ noun
[UK: ˈbæ.nə(r)] [US: ˈbæ.nər]

standard [standards]◼◼◻ noun
[UK: ˈstæn.dəd] [US: ˈstæn.dərd]

pennant [pennants]◼◻◻ noun
[UK: ˈpe.nənt] [US: ˈpe.nənt]

zászló (nemzeti) főnév

ensign [ensigns]◼◼◼ noun
[UK: ˈen.sən] [US: ˈen.sən]

zászló (anyag) főnév

bunting [buntings]◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌnt.ɪŋ] [US: ˈbʌnt.ɪŋ]

zászló főnév

streamer [streamers]◼◻◻ noun
[UK: ˈstriː.mə(r)] [US: ˈstriː.mər]

zászló (címertan) főnév

armorial ensign noun
[UK: ɑː.ˈmɔː.rɪəl ˈen.sən] [US: ɑːr.ˈmɔː.rɪəl ˈen.sən]

alázatos tiszteletadás

kowtow[UK: ˌkaʊ.ˈtaʊ] [US: ˈkaʊ.ˈtaʊ]

kotow noun
[UK: ˌkaʊ.ˈtaʊ] [US: ˌkaʊ.ˈtaʊ]

zászló gémje hajó

monkey-gaff[UK: ˈmʌŋk.i ɡæf] [US: ˈmʌŋk.i ˈɡæf]

zászló lobogás

flag-flying[UK: flæɡ ˈflaɪ.ɪŋ] [US: ˈflæɡ ˈflaɪ.ɪŋ]

zászló hossza

fly of a flag[UK: flaɪ əv ə flæɡ] [US: ˈflaɪ əv ə ˈflæɡ]

zászló vége

fly of a flag[UK: flaɪ əv ə flæɡ] [US: ˈflaɪ əv ə ˈflæɡ]

fordulásjelző zászló

turning-flag[UK: ˈtɜːn.ɪŋ flæɡ] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈflæɡ]

vészjelző zászló

flag of distress[UK: flæɡ əv dɪ.ˈstres] [US: ˈflæɡ əv ˌdɪ.ˈstres]

kék zászló

blue-flag◼◼◼[UK: bluː flæɡ] [US: ˈbluː ˈflæɡ]

kis zászló

camp-colour[UK: kæmp ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈkæmp ˈkʌ.lər]

kalóz zászló

black flag◼◼◼[UK: blæk flæɡ] [US: ˈblæk ˈflæɡ]

katonai zászló (rég) főnév

vexillum [vexilla] noun
[UK: veksˈɪləm] [US: veksˈɪləm]

járványjelző zászló

sick flag[UK: sɪk flæɡ] [US: ˈsɪk ˈflæɡ]

templomi zászló főnév

gonfalon◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɒn.fə.lən] [US: ˈɡɑːn.fə.lən]

betegségjelző zászló

sick flag[UK: sɪk flæɡ] [US: ˈsɪk ˈflæɡ]

amerikai zászló

old glory[UK: əʊld ˈɡlɔːr.i] [US: oʊld ˈɡlɔːr.i]

sárga zászló

yellow flag◼◼◼[UK: ˈje.ləʊ flæɡ] [US: ˈjelo.ʊ ˈflæɡ]

tengernagyi zászló

admiral's flag[UK: ˈæd.mə.rəlz flæɡ] [US: ˈæd.mə.rəlz ˈflæɡ]

jelző zászló (hajón)

signalling flag[UK: ˈsɪɡ.nəl.ɪŋ flæɡ] [US: ˈsɪɡ.nəl.ɪŋ ˈflæɡ]

csücskös zászló főnév

streamer [streamers] noun
[UK: ˈstriː.mə(r)] [US: ˈstriː.mər]

parancsnoki zászló

distinguishing flag[UK: dɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃ.ɪŋ flæɡ] [US: ˌdɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃ.ɪŋ ˈflæɡ]

vörös zászló

red flag◼◼◼[UK: red flæɡ] [US: ˈred ˈflæɡ]

jelképes zászló főnév
átv

labarum [labara] noun
[UK: lˈabɑːrəm] [US: lˈæbɑːrrəm]

fehér zászló

white flag◼◼◼[UK: waɪt flæɡ] [US: ˈwaɪt ˈflæɡ]

kerti zászló

garden flag[UK: ˈɡɑːd.n̩ flæɡ] [US: ˈɡɑːr.dn̩ ˈflæɡ]

viharjelző zászló főnév

weathercock noun
[UK: ˈwe.ðəkɒk] [US: ˈwe.ðəkɑːk]

orrárboc-zászló főnév

jack [jacks] noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

You can find it in:

HungarianEnglish