Hungarian-English dictionary »

tüstént meaning in English

HungarianEnglish
tüstént

once◼◼◼ adverb
[UK: wʌns] [US: ˈwəns]

at once◼◼◻ adverb
[UK: ət wʌns] [US: ət ˈwəns]

right away◼◼◻ adverb
[UK: raɪt ə.ˈweɪ] [US: ˈraɪt ə.ˈweɪ]

instantly◼◻◻ adverb
[UK: ˈɪn.stənt.li] [US: ˈɪn.stənt.li]

in no time◼◻◻ adverb
[UK: ɪn nəʊ ˈtaɪm] [US: ɪn ˈnoʊ ˈtaɪm]

anon noun
[UK: ə.ˈnɒn] [US: ə.ˈnɒn]

incontinent adverb
[UK: ɪnˈk.ɒn.tɪ.nənt] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nənt]

straightway noun
[UK: ˌstreɪt.ˈweɪ] [US: ˌstreɪt.ˈweɪ]

eftsoon noun
[UK: eftsˈuːn] [US: eftsˈuːn]

eftsoons noun
[UK: eftsˈuːnz] [US: eftsˈuːnz]

forthright noun
[UK: ˈfɔː.θraɪt] [US: ˈfɔːr.ˈθraɪt]

instantaneously adverb
[UK: ˌɪn.stən.ˈteɪ.nɪə.sli] [US: ˌɪn.stən.ˈtæ.niə.sli]

instanter noun
[UK: ˈɪnstəntə ] [US: ˈɪnstəntər ]

off the hooks adverb
[UK: ɒf ðə hʊks] [US: ˈɒf ðə ˈhʊks]

on the instant adverb
[UK: ɒn ðə ˈɪn.stənt] [US: ɑːn ðə ˈɪn.stənt]

right off adverb
[UK: raɪt ɒf] [US: ˈraɪt ˈɒf]

right on end adverb
[UK: raɪt ɒn end] [US: ˈraɪt ɑːn ˈend]

straight on end adverb
[UK: streɪt ɒn end] [US: ˈstreɪt ɑːn ˈend]

tüstént energikusan nekifog

go it boots[UK: ɡəʊ ɪt buːts] [US: ˈɡoʊ ˈɪt ˈbuːts]

You can find it in:

HungarianEnglish