Hungarian-English dictionary »

türelmes vkvel szemben meaning in English

HungarianEnglish
türelmes vkvel szemben

be tolerant towards somebody[UK: bi ˈtɒ.lə.rənt tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈtɑː.lə.rənt tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.ˌbɑː.di]

forbear with somebody[UK: fɔː.ˈbeə(r) wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: fɔːr.ˈbeər wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

HungarianEnglish