Hungarian-English dictionary »

térhódítás meaning in English

HungarianEnglish
térhódítás főnév

infringement [infringements] noun
[UK: ɪn.ˈfrɪndʒ.mənt] [US: ˌɪn.ˈfrɪndʒ.mənt]

propagation [propagations] noun
[UK: ˌprɒ.pə.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌprɑː.pə.ˈɡeɪʃ.n̩]

térhódítás (eszmei) főnév

spread(ing) noun

térhódítás (jogtalan) főnév

encroachment [encroachments] noun
[UK: ɪn.ˈkrəʊt.ʃmənt] [US: ɪnˈkro.ʊt.ʃmənt]

térhódítás (területi) főnév

conquest [conquests]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒŋ.kwest] [US: ˈkɑːŋ.kwest]

expansion [expansions]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈspæn.ʃn̩] [US: ɪk.ˈspæn.ʃn̩]

gaining ground noun

You can find it in:

HungarianEnglish