Hungarian-English dictionary »

szláv meaning in English

HungarianEnglish
szláv

Slavic◼◼◼ adjective
[UK: ˈslɑː.vɪk] [US: sˈlɑː.vɪk]

Slav◼◼◼ adjective
[UK: slɑːv] [US: sˈlɑːv]

Slavonic◼◻◻ noun
[UK: slə.ˈvɒ.nɪk] [US: slə.ˈvɒ.nɪk]

Slavonian noun adjective

szláv nyelv főnév

Slavonic noun
[UK: slə.ˈvɒ.nɪk] [US: slə.ˈvɒ.nɪk]

balti-szláv nyelv főnév

Balto-Slavic noun
[UK: ˈbɑːl.təʊ ˈslɑː.vɪk] [US: ˈbɑːlto.ʊ sˈlɑː.vɪk]

délszláv

Yugoslav [Yugoslavs]◼◼◼ noun
[UK: ˈjuː.ɡəʊ.slɑːv] [US: ˈjuːɡo.ʊ.slɑːv]

South Slavic adjective
[UK: saʊθ ˈslɑː.vɪk] [US: ˈsaʊθ sˈlɑː.vɪk]

egyházi szláv főnév

Old Church Slavonic noun
[UK: əʊld tʃɜːtʃ slə.ˈvɒ.nɪk] [US: oʊld ˈtʃɝːtʃ slə.ˈvɒ.nɪk]

interszláv melléknév

Interslavic adjective

iskolázatlan szláv melós

bohunk noun
[UK: bˈəʊhʌŋk] [US: bˈoʊhʌŋk]

hunky[UK: ˈhəŋk.i] [US: ˈhəŋk.i]

Jugoszláv főnév

Jugoslav [Jugoslavs] noun
[UK: ˈjuː.ɡəʊ.ˈslɑːv] [US: ˈjuːɡo.ʊ.ˌslɑːv]

jugoszláv főnév

Yugoslav [Yugoslavs]◼◼◼ noun
[UK: ˈjuː.ɡəʊ.slɑːv] [US: ˈjuːɡo.ʊ.slɑːv]

Yugoslavian [Yugoslavians]◼◼◻ noun
[UK: ˌjuː.ɡəʊ.ˈslɑː.vɪən] [US: ˌjuːɡo.ʊ.ˈslɑː.vɪən]

jugoszláv személy

yugoslav person[UK: ˈjuː.ɡəʊ.slɑːv ˈpɜːs.n̩] [US: ˈjuːɡo.ʊ.slɑːv ˈpɝː.sn̩]

Jugoszlávia főnév

Yugoslavia◼◼◼ noun
[UK: ˌjuː.ɡəʊ.ˈslɑː.vɪə] [US: ˌjuːɡo.ʊ.ˈslɑː.vɪə]

Jugoslavia◼◻◻ noun
[UK: dʒˌuːɡəslˈɑːviə] [US: dʒˌuːɡəslˈɑːviə]

jugoszláviai főnév

Yugoslavian [Yugoslavians] noun
[UK: ˌjuː.ɡəʊ.ˈslɑː.vɪən] [US: ˌjuːɡo.ʊ.ˈslɑː.vɪən]

Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság

former Yugoslav Republic of Macedonia[UK: ˈfɔː.mə(r) ˈjuː.ɡəʊ.slɑːv rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ˌmæ.sə.ˈdəʊ.niə] [US: ˈfɔːr.mər ˈjuːɡo.ʊ.slɑːv ri.ˈpʌ.blək əv ˌmæ.səˈdo.ʊ.niə]

pravoszláv melléknév

Orthodox◼◼◼ adjective
[UK: ˈɔː.θə.dɒks] [US: ˈɔːr.θə.ˌdɑːks]

pánszlávizmus főnév

Pan-Slavism noun
[UK: pæn] [US: ˈpæn]

tűzmadár (szláv mitológia) főnév

firebird (slavic folklore) [firebirds]◼◼◼ noun
[UK: ˈfaɪə.bɜːd] [US: ˈfaɪər.ˌbərd]

óegyházi szláv nyelv

church slavonic[UK: tʃɜːtʃ slə.ˈvɒ.nɪk] [US: ˈtʃɝːtʃ slə.ˈvɒ.nɪk]

ószláv melléknév

Church Slav◼◼◼ adjective

Church Slavonic◼◼◼ adjective

Old Slav◼◼◼ adjective

Old Slavonic adjective

ősszláv főnév

palaeoslavonic noun
[UK: pˌaliːˌɒsləvˈɒnɪk] [US: pˌæliːˌɑːsləvˈɑːnɪk]

You can find it in:

HungarianEnglish