Hungarian-English dictionary »

szennyes meaning in English

HungarianEnglish
szennyes

laundry [laundries]◼◼◼ noun
[UK: ˈlɔːn.dri] [US: ˈlɒn.dri]

dirty [dirtier, dirtiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈdɜː.ti] [US: ˈdɝː.ti]

wash [washes]◼◼◻ noun
[UK: wɒʃ] [US: ˈwɑːʃ]

filthy [filthier, filthiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɪl.θi] [US: ˈfɪl.θi]

soiled◼◻◻ adjective
[UK: sɔɪld] [US: sɔɪld]

messy [messier, messiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈme.si] [US: ˈme.si]

impure [impurer, impurest]◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpjʊə(r)] [US: ˌɪm.ˈpjʊr]

muddy [muddier, muddiest] adjective
[UK: ˈmʌ.di] [US: ˈmʌ.di]

smudged adjective
[UK: smʌdʒd] [US: ˈsmədʒd]

turbid adjective
[UK: ˈtɜː.bɪd] [US: ˈtɝː.bɪd]

drossy noun
[UK: ˈdrɒ.sɪ] [US: ˈdrɔː.siː]

mucksy adjective
[UK: mˈʌksi] [US: mˈʌksi]

reechy noun
[UK: rˈiːtʃi] [US: rˈiːtʃi]

scuzzy adjective
[UK: skˈʌzi] [US: skˈʌzi]

smudginess noun
[UK: smˈʌdʒinəs] [US: smˈʌdʒɪnəs]

soily [soilier, soiliest] adjective
[UK: ˈsɔɪli ] [US: ˈsɔɪli ]

stercoral adjective
[UK: stˈɜːkərəl] [US: stˈɜːkɚrəl]

szennyes (átv) melléknév

vile [viler, vilest] adjective
[UK: vaɪl] [US: ˈvaɪl]

szennyes beszéd

vile language[UK: vaɪl ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈvaɪl ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

szennyes fehérnemű

foul linen[UK: faʊl ˈlɪ.nɪn] [US: ˈfaʊl ˈlɪ.nən]

soiled linen[UK: sɔɪld ˈlɪ.nɪn] [US: sɔɪld ˈlɪ.nən]

szennyes lesz

dirty[UK: ˈdɜː.ti] [US: ˈdɝː.ti]

szennyes ruha főnév

dirty linen noun

szennyesen határozószó

sordidly adverb
[UK: ˈsɔː.dɪd.li] [US: ˈsɔːr.dɪd.li]

szennyeskosár főnév

laundry basket◼◼◼ noun
[UK: ˈlɔːn.dri ˈbɑː.skɪt] [US: ˈlɒn.dri ˈbæ.skət]

linen basket noun
[UK: ˈlɪ.nɪn ˈbɑː.skɪt] [US: ˈlɪ.nən ˈbæ.skət]

szennyesláda főnév

linen-bin noun
[UK: ˈlɪ.nɪn bɪn] [US: ˈlɪ.nən ˈbɪn]

szennyesség főnév

filthiness noun
[UK: ˈfɪl.θɪ.nəs] [US: ˈfɪl.θɪ.nəs]

smudginess noun
[UK: smˈʌdʒinəs] [US: smˈʌdʒɪnəs]

squalor noun
[UK: ˈskwɒ.lə(r)] [US: ˈskwɑː.lər]

szennyestartó főnév

hamper [hampers]◼◼◼ noun
[UK: ˈhæmp.ə(r)] [US: ˈhæmp.r̩]

linen pin noun
[UK: ˈlɪ.nɪn pɪn] [US: ˈlɪ.nən ˈpɪn]

linen-bin noun
[UK: ˈlɪ.nɪn bɪn] [US: ˈlɪ.nən ˈbɪn]

szennyeszsák főnév

laundry bag◼◼◼ noun

clothes-bag noun
[UK: kləʊðz bæɡ] [US: kloʊðz ˈbæɡ]

wash-bag noun
[UK: wɒʃ bæɡ] [US: ˈwɑːʃ ˈbæɡ]

kiteregeti a szennyesét (átv)

wash one's dirty linen in public[UK: wɒʃ wʌnz ˈdɜː.ti ˈlɪ.nɪn ɪn ˈpʌ.blɪk] [US: ˈwɑːʃ wʌnz ˈdɝː.ti ˈlɪ.nən ɪn ˈpʌ.blɪk]

ruháskosár szennyes ruhának főnév

clothes-basket◼◼◼ noun
[UK: kləʊðz ˈbɑː.skɪt] [US: kloʊðz ˈbæ.skət]

You can find it in:

HungarianEnglish