Hungarian-English dictionary »

szegélyez meaning in English

HungarianEnglish
szegélyez

line [lined, lined, lining, lines]◼◼◼ verb
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

flank [flanked, flanked, flanking, flanks]◼◼◻ verb
[UK: flæŋk] [US: ˈflæŋk]

fringe [fringed, fringed, fringing, fringes]◼◼◻ verb
[UK: frɪndʒ] [US: ˈfrɪndʒ]

border [bordered, bordered, bordering, borders]◼◻◻ verb
[UK: ˈbɔː.də(r)] [US: ˈbɔːr.dər]

edge [edged, edged, edging, edges]◼◻◻ verb
[UK: edʒ] [US: ˈedʒ]

rim [rimmed, rimmed, rimming, rims]◼◻◻ verb
[UK: rɪm] [US: ˈrɪm]

skirt [skirted, skirted, skirting, skirts]◼◻◻ verb
[UK: skɜːt] [US: ˈskɝːt]

purl [purled, purled, purling, purls]◼◻◻ verb
[UK: pɜːl] [US: pɝːl]

tape [taped, taped, taping, tapes]◼◻◻ verb
[UK: teɪp] [US: ˈteɪp]

trim [trimmed, trimmed, trimming, trims]◼◻◻ verb
[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

welt [welts]◼◻◻ noun
[UK: welt] [US: ˈwelt]

braid [braided, braided, braiding, braids] verb
[UK: breɪd] [US: ˈbreɪd]

fold [folded, folded, folding, folds] verb
[UK: fəʊld] [US: foʊld]

fringe upon verb
[UK: frɪndʒ ə.ˈpɒn] [US: ˈfrɪndʒ ə.ˈpɑːn]

list [listed, listed, listing, lists] verb
[UK: lɪst] [US: ˈlɪst]

marginate [marginated, marginated, marginating, marginates] verb
[UK: mˈɑːdʒɪnˌeɪt] [US: mˈɑːrdʒᵻnˌeɪt]

margin [margins] noun
[UK: ˈmɑː.dʒɪn] [US: ˈmɑːr.dʒən]

re-flange verb
[UK: riː flændʒ] [US: ˈreɪ ˈflændʒ]

underbear verb
[UK: ˌʌndəbˈeə] [US: ˌʌndɚbˈer]

szegélyez (vmivel) ige

flank with something verb
[UK: flæŋk wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈflæŋk wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

szegélyezett melléknév

rimmed◼◼◼ adjective
[UK: rɪmd] [US: ˈrɪmd]

cliffy [cliffier, cliffiest] adjective
[UK: klˈɪfi] [US: klˈɪfi]

gallooned adjective
[UK: gəˈluːnd ] [US: gəˈlund ]

marginated adjective
[UK: mˈɑːdʒɪnˌeɪtɪd] [US: mˈɑːrdʒᵻnˌeɪɾᵻd]

piped adjective

selvaged adjective
[UK: ˈsɛlvɪʤd ] [US: ˈsɛlvɪʤd ]

szegélyezett melléknév
növ

limbate adjective
[UK: lˈɪmbeɪt] [US: lˈɪmbeɪt]

szegélyezés főnév

edging◼◼◼ noun
[UK: ˈedʒ.ɪŋ] [US: ˈedʒ.ɪŋ]

seam [seams]◼◼◼ noun
[UK: siːm] [US: ˈsiːm]

fringing noun

overcasting [overcastings] noun
[UK: ˈəʊvəkɑːstɪŋ ] [US: ˈoʊvərˌkæstɪŋ ]

piping noun
[UK: ˈpaɪp.ɪŋ] [US: ˈpaɪp.ɪŋ]

trim [trims] noun
[UK: trɪm] [US: ˈtrɪm]

welting noun
[UK: ˈwɛltɪŋ ] [US: ˈwɛltɪŋ ]

szegélyező melléknév

flanking◼◻◻ adjective
[UK: ˈflæŋkɪŋ] [US: ˈflæŋkɪŋ]

terminal adjective
[UK: ˈtɜː.mɪn.l̩] [US: ˈtɝː.mən.l̩]

szegélyező (készülék) főnév

hemmer noun
[UK: ˈhe.mə(r)] [US: ˈhe.mər]

szegélyezőgép főnév

listing machine noun
[UK: ˈlɪst.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈlɪ.stɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

szegélyezőszalag főnév

seam-lace noun
[UK: siːm leɪs] [US: ˈsiːm ˈleɪs]

beszegélyezés főnév

seaming noun
[UK: ˈsiːm.ɪŋ] [US: ˈsiːm.ɪŋ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish