Hungarian-English dictionary »

szélhámos meaning in English

HungarianEnglish
szélhámos főnév

con man◼◼◼ noun
[UK: kɒn mæn] [US: ˈkɑːn ˈmæn]

fraud [frauds]◼◼◼ noun
[UK: frɔːd] [US: ˈfrɒd]

con artist◼◼◼ noun
[UK: kɒn ˈɑː.tɪst] [US: ˈkɑːn ˈɑːr.təst]

trickster◼◼◼ noun
[UK: ˈtrɪk.stə(r)] [US: ˈtrɪk.stər]

impostor [impostors]◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpɒ.stə(r)] [US: ˌɪm.ˈpɒ.stər]

imposter [imposters]◼◼◻ noun

phony◼◼◻ noun
[UK: ˈfəʊ.ni] [US: ˈfoʊ.ni]

szélhámos főnév
US

hustler [hustlers]◼◼◻ noun
[UK: ˈhʌ.slə(r)] [US: ˈhʌ.sə.lər]

szélhámos főnév

rogue [rogues]◼◼◻ noun
[UK: rəʊɡ] [US: roʊɡ]

fake [fakes]◼◼◻ noun
[UK: feɪk] [US: ˈfeɪk]

swindler [swindlers]◼◼◻ noun
[UK: ˈswɪnd.lə(r)] [US: ˈswɪn.də.lər]

cheat [cheats]◼◼◻ noun
[UK: tʃiːt] [US: ˈtʃiːt]

conman◼◼◻ noun

confidence man [confidence men]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns mæn ˈkɒn.fɪ.dəns men] [US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈmæn ˈkɑːn.fə.dəns ˈmen]

phoney◼◻◻ noun
[UK: ˈfəʊ.ni] [US: ˈfoʊ.ni]

shark [sharks]◼◻◻ noun
[UK: ʃɑːk] [US: ˈʃɑːrk]

chiseler [chiselers]◼◻◻ noun
[UK: ˈʧɪzlə ] [US: ˈʧɪzələr ]

quack [quacks]◼◻◻ noun
[UK: kwæk] [US: ˈkwæk]

humbug [humbugs]◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌm.bʌɡ] [US: ˈhʌm.ˌbəɡ]

hawk [hawks]◼◻◻ noun
[UK: hɔːk] [US: ˈhɒk]

chiseller [chisellers]◼◻◻ noun
[UK: ˈtʃɪ.zə.lə(r)] [US: ˈtʃɪ.zə.lər]

hook [hooks]◼◻◻ noun
[UK: hʊk] [US: ˈhʊk]

mountebank [mountebanks]◼◻◻ noun
[UK: ˈmaʊn.tɪ.bæŋk] [US: ˈmaʊn.tɪ.bæŋk]

sharper◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɑː.pə(r)] [US: ˈʃɑːr.pər]

gyp [gyps] noun
[UK: dʒɪp] [US: ˈdʒɪp]

bilker◼◼◼ noun
[UK: ˈbɪlk.ə] [US: ˈbɪlk.ə]

bunco-steerer noun
[UK: ˈbʌŋk.əʊ] [US: ˈbʌŋko.ʊ]

cole noun
[UK: cole] [US: ˈkol]

come-on noun
[UK: kʌm ɒn] [US: ˈkəm ɑːn]

confidence crook noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns krʊk] [US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈkrʊk]

cozener [cozeners] noun
[UK: kˈəʊznə] [US: kˈoʊznə]

fiddler [fiddlers] noun
[UK: ˈfɪd.lə(r)] [US: ˈfɪ.də.lər]

gouge [gouges] noun
[UK: ɡaʊdʒ] [US: ˈɡaʊdʒ]

lumberer [lumberers] noun
[UK: ˈlʌm.bə.rə] [US: ˈlʌm.bə.rə]

piacaroon noun
[UK: pˌaɪəkərˈuːn] [US: pˌaɪəkərˈuːn]

quacksalver [quacksalvers] noun
[UK: ˈkwæk.ˌsæl.və] [US: ˈkwæk.ˌsæl.vʌr]

rook [rooks] noun
[UK: rʊk] [US: ˈrʊk]

rooky noun
[UK: ˈrʊk.ɪ] [US: ˈrʊk.iː]

sharker noun
[UK: ˈʃɑːkə ] [US: ˈʃɑrkər ]

thimbleman noun
[UK: θˈɪmbəlmən] [US: θˈɪmbəlmən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish