Hungarian-English dictionary » szélhámos meaning in English

HungarianEnglish
szélhámos főnév

bilker◼◼◼ noun
[UK: ˈbɪlk.ə] [US: ˈbɪlk.ə]

fraud◼◼◼ noun
[UK: frɔːd] [US: ˈfrɒd]

humbug◼◼◼ noun
[UK: ˈhʌm.bʌɡ] [US: ˈhʌm.ˌbəɡ]

impostor◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpɒ.stə(r)] [US: ˌɪm.ˈpɒ.stər]

swindler◼◼◼ noun
[UK: ˈswɪnd.lə(r)] [US: ˈswɪn.də.lər]

cheat◼◼◻ noun
[UK: tʃiːt] [US: ˈtʃiːt]

imposter◼◼◻ noun

phony◼◼◻ noun
[UK: ˈfəʊ.ni] [US: ˈfoʊ.ni]

quack◼◼◻ noun
[UK: kwæk] [US: ˈkwæk]

rogue◼◼◻ noun
[UK: rəʊɡ] [US: roʊɡ]

trickster◼◼◻ noun
[UK: ˈtrɪk.stə(r)] [US: ˈtrɪk.stər]

fake◼◻◻ noun
[UK: feɪk] [US: ˈfeɪk]

mountebank◼◻◻ noun
[UK: ˈmaʊn.tɪ.bæŋk] [US: ˈmaʊn.tɪ.bæŋk]

phoney◼◻◻ noun
[UK: ˈfəʊ.ni] [US: ˈfoʊ.ni]

sharper◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɑː.pə(r)] [US: ˈʃɑːr.pər]

szélhámos főnév
US

hustler◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌ.slə(r)] [US: ˈhʌ.sə.lər]

szélhámos

bunco-steerer noun
[UK: ˈbʌŋk.əʊ] [US: ˈbʌŋko.ʊ]

chiseler noun
[UK: ˈʧɪzlə ] [US: ˈʧɪzələr ]

chiseller noun
[UK: ˈtʃɪ.zə.lə(r)] [US: ˈtʃɪ.zə.lər]

cole noun
[UK: cole] [US: ˈkol]

come-on noun
[UK: kʌm ɒn] [US: ˈkəm ɑːn]

con artist noun
[UK: kɒn ˈɑː.tɪst] [US: ˈkɑːn ˈɑːr.təst]

con man noun
[UK: kɒn mæn] [US: ˈkɑːn ˈmæn]

confidence crook noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns krʊk] [US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈkrʊk]

confidence man, confidence men noun
[UK: ˈkɒn.fɪ.dəns mæn ˈkɒn.fɪ.dəns men] [US: ˈkɑːn.fə.dəns ˈmæn ˈkɑːn.fə.dəns ˈmen]

conman

cozener noun
[UK: kˈəʊznə] [US: kˈoʊznə]

fiddler noun
[UK: ˈfɪd.lə(r)] [US: ˈfɪ.də.lər]

gouge noun
[UK: ɡaʊdʒ] [US: ˈɡaʊdʒ]

gyp noun
[UK: dʒɪp] [US: ˈdʒɪp]

hawk noun
[UK: hɔːk] [US: ˈhɒk]

hook noun
[UK: hʊk] [US: ˈhʊk]

lumberer noun
[UK: ˈlʌm.bə.rə] [US: ˈlʌm.bə.rə]

piacaroon noun
[UK: pˌaɪəkərˈuːn] [US: pˌaɪəkərˈuːn]

quacksalver noun
[UK: ˈkwæk.ˌsæl.və] [US: ˈkwæk.ˌsæl.vʌr]

rook noun
[UK: rʊk] [US: ˈrʊk]

rooky noun
[UK: ˈrʊk.ɪ] [US: ˈrʊk.iː]

shark noun
[UK: ʃɑːk] [US: ˈʃɑːrk]

sharker noun
[UK: ˈʃɑːkə ] [US: ˈʃɑrkər ]

thimbleman noun
[UK: θˈɪmbəlmən] [US: θˈɪmbəlmən]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies