Hungarian-English dictionary »

sorkatona meaning in English

HungarianEnglish
sorkatona főnév

man [manned, manned, manning, mans]◼◼◼ irregular noun
[UK: mæn] [US: ˈmæn]

enlisted man [enlisted men]◼◻◻ irregular noun
[UK: ɪn.ˈlɪst.ɪd mæn ɪn.ˈlɪst.ɪd men] [US: ɪn.ˈlɪst.ɪd ˈmæn ɪn.ˈlɪst.ɪd ˈmen]

private [privates]◼◻◻ noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt] [US: ˈpraɪ.vət]

enlisted person noun
[UK: ɪn.ˈlɪst.ɪd ˈpɜːs.n̩] [US: ɪn.ˈlɪst.ɪd ˈpɝː.sn̩]

man-at-arms [men-at-arms] irregular noun
[UK: mæn ət ɑːmz] [US: ˈmæn ət ˈɑːrmz]

pvt (private) noun
[UK: ˈpraɪ.vɪt] [US: ˈpraɪ.vət]

sorkatonaság főnév

infantry of the line noun
[UK: ˈɪn.fən.tri əv ðə laɪn] [US: ˈɪn.fən.tri əv ðə ˈlaɪn]

line infantry noun
[UK: laɪn ˈɪn.fən.tri] [US: ˈlaɪn ˈɪn.fən.tri]

You can find it in:

HungarianEnglish